Baş sahypa
\
Hepdäniň wakalary
Hepdäniň wakalary
10.07 2022

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ata Watanymyzy dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen durmuş ugurly syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasy boldy.

05.07 2022

Geçen hepdede Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen altynjy Hazar sammiti sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmekde ähmiýetli waka boldy. Nobatdaky forum ýokary derejedäki öňki duşuşyklaryň dowamy bolup, sebitiň ýurtlarynyň Hazary dostluk we ylalaşyklylyk deňzine öwürmek ugrunda adalatlylyk, özara ynanyşmak esasyndaky hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny görkezdi.

26.06 2022

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda giň gerimli özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

20.06 2022

Geçen hepdäniň wakalary milli ykdysadyýetimiziň netijeliligini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly boldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow anyk mümkinçiliklerden gelip çykýan we ýurdumyzyň azyk bolçulygyny üpjün etmek, senagat kuwwatyny doly derejede peýdalanmak, dünýäniň ykdysady ulgamyna üstünlikli goşulyşmak we halkymyzyň rowaçlygyny has-da ýokarlandyrmak bilen bagly möhüm wezipeleri çözmäge gönükdirilen strategiýany kesgitledi.

14.06 2022

Türkmenistan oňyn Bitaraplyk hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirip, gyzyklanma bildirýän döwletler bilen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýar, abraýly guramalar bilen hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeldýär.

06.06 2022

Geçen hepde ýatda galyjy wakalara baý bolup, olar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasaty netijesinde häzirki zaman Türkmenistanyň gülläp ösýän döwletdigini nobatdaky gezek subut etdi. Ýurdumyzda raýatlaryň bagtyýar ýaşamagy we zähmet çekmegi, ýaş nesliň hemmetaraplaýyn ösmegi, halkymyzyň döredijilik kuwwatynyň amala aşyrylmagy üçin ähli zerur şertler üpjün edilýär.

30.05 2022

Watanymyzyň durnukly ösüşini üpjün etmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmak we rowaçlygyny ýokarlandyrmak hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň baş maksadydyr. Şol syýasatyň netijesinde ýurdumyzyň halk hojalygy toplumynda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar, sanly ulgama geçilýär, täze iş orunlary döredilýär.

22.05 2022

Geçen hepdede Diýarymyzda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni giňden bellenildi.

15.05 2022

Geçen hepde ýurdumyzyň parahatçylygyň, döredijiligiň we ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýandygyna şaýatlyk edýän wakalara baý boldy. 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy mynasybetli dabaralar, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy hem-de zenanlaryň dialogy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň daşary ýurtlar we abraýly halkara guramalar bilen özara bähbitli gatnaşyklara ygrarly daşary syýasatynyň netijeliliginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.

09.05 2022

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ulgamlaryny mundan beýläk-de ösdürmäge, täze taryhy eýýamda halkymyzyň bagtyýar, abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri we daşary syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

8 sahypa
Soňky habarlar
07.12
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi
07.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Aly gyzy Gafarowany Türkmenistanyň «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» ordeni bilen sylaglamak hakynda
07.12
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
07.12
Türkmenistanda Sierra-Leone Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisindäki duşuşykda Azerbaýjanyň parlamenti bilen hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
07.12
Türkmenistan — Azerbaýjan: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar