Çäreleriň merkezinde
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny geçirmäge görülýän taýýarlyk bilen bagly meselä garaldy.

24.03.2023
Giňişleýin
Soňky habarlar
Foto
photo
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
photo
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 15 ýyllygyny belleýär
photo
Türkmen-tatar işewürlik maslahaty
top-arrow