Baş sahypa
\
Hepdäniň wakalary
Hepdäniň wakalary
14.03 2022

Geçen hepde ýurdumyz üçin möhüm wakalara baý bolup, ol häzirki döwrüň jemgyýetiniň ruhy durmuşynda möhüm orun eýeleýän, syýasy, ykdysady, durmuş-medeni ulgamlarda üstünlikli zähmet çekýän zenanlara bagyşlanan baýramçylyk dabaralary bilen başlandy.

07.03 2022

1-nji martda Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň agzalary we Mejlisiň deputatlary bilen duşuşygy geçen hepdäniň esasy wakalarynyň biri boldy. Döwlet Baştutanymyzyň maksatnamalaýyn çykyşynda ýerine ýetirilen işlere baha berildi. Garaşsyz türkmen döwletiniň ösüşiniň nobatdaky tapgyrynda parlamentarileriň öňünde durýan wezipeler kesgitlenildi.

27.02 2022

Geçen hepdäniň wakalary Türkmenistany senagatlaşdyrmaga, ykdysadyýetiň ýokary tehnologiýaly pudaklaryny ösdürmäge, önümçilige innowasiýalary we öňdebaryjy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezdi.

20.02 2022

Ýurdumyzda möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka — 12-nji martda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk işleri dowam edýär. Bu wakanyň ähmiýeti köpugurly häsiýete eýe bolup, onda döwletimiziň hem-de saýlawlara gatnaşjak ähli ildeşlerimiziň ykbaly öz beýanyny tapar.

14.02 2022

11-nji fewralda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda taryhy ähmiýetli waka boldy. Onda ýurdumyzyň geljegi bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

07.02 2022

Geçen hepdäniň wakalarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän umumy özgertmeler strategiýasynyň esasy ugurlary — özara bähbitli, köpugurly halkara hyzmatdaşlygy, baý tebigy serişdeleriň netijeli ulanylmagy, ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerine bolan islegini dolulygyna kanagatlandyrýan kuwwatly obasenagat toplumynyň döredilmegi, türkmen halkynyň özboluşly medeni mirasynyň öwrenilmegi we dünýäde giňden wagyz edilmegi öz beýanyny tapdy.

30.01 2022

Geçen hepde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine ählumumy hem-de sebit meselelerini çözmekde netijeli we özara bähbitli hyzmatdaşlyga, ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga üýtgewsiz ygrarly döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň aýdyň subutnamasyna öwrülen wakalara beslendi.

23.01 2022

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek boýunça taslamalary amala aşyrmagyň depginlerini ýokarlandyrmak, sebitleri toplumlaýyn ösdürmek, giň gerimli binagärlik taslamalaryny ilerletmek, milli mirasymyzy we medeni-ruhy gymmatlyklarymyzy dikeltmek, gorap saklamak hem-de öwrenmek, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ilatyň durmuş hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak ugrundaky işler geçen hepdäniň wakalarynyň esasyny düzdi.

16.01 2022

Düýpli özgertmeler ýoluna düşen Türkmenistan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysynyň sahypalaryny täze we şöhratly üstünlikler bilen baýlaşdyrýar. 

09.01 2022

Geçen hepdäniň wakalarynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, halk hojalyk toplumyny depginli ösdürmegiň ylmy taýdan esaslandyrylan strategik maksatnamalarynyň yzygiderli amala aşyrylmagy özüniň aýdyň beýanyny tapdy. Bu maksatnamalar Diýarymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze üstünliklere tarap öňe gitmegine kuwwatly itergidir.

5 sahypa
Soňky habarlar
25.05
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy “Altkom” maliýe-senagat toparynyň başlygy bilen duşuşdy
25.05
Türkmenistanyň orta mekdeplerinde “Soňky jaň” mynasybetli dabaralar geçirildi
25.05
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
25.05
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy amerikan işewürleri bilen duşuşdy
25.05
“Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergi
25.05
Ýurdumyzda teatr festiwaly tamamlandy