Baş sahypa
\
Jemgyýet
Jemgyýet
30.12 2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş watandaşlarymyz baradaky yzygiderli aladalary netijesinde, Türkmenistan bagtyýar çagalygyň mekanyna öwrüldi. Bu ýerde ösüp gelýän nesliň arzuwlary hasyl bolýar. Munuň özi Täze ýyl baýramynyň ýetip gelýän şu günlerinde has äşgär ýüze çykýar. Şunda çagalar Aýazbaba arzuwly hatlaryny ýollap, olaryň hasyl bolmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Ine, Täze ýylyň öňüsyrasynda Aýazbaba çagalara täsinlik getirmek, olaryň arzuwlaryny hasyl etmek üçin körpeleriň öýlerine barýar.

28.12 2021

Şu gün ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Halkyň Arkadagly zamanasy — agzybirligiň, jebisligiň, döwletliligiň, adalatyň we ösüşiň dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi.

27.12 2021

Şu gün paýtagtymyzyň Döwletliler köşgünde Täze ýyl baýramyna bagyşlanan dabara geçirildi. Dabaranyň dowamynda bu ýerde terbiýelenilýän çagalara hormatly Prezidentimiziň sowgatlary gowşuryldy.

26.12 2021

25-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň geçiren işleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini hem-de kontrabanda ýoly bilen getirilen temmäki önümlerini ýok etmek çäresi boldy.

25.12 2021

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda şu günler Diýarymyzyň ähli künjegi barha ýakynlaşýan Täze ýylyň şatlyk-şowhunly dabaralaryna beslenýär.

24.12 2021

Ýurdumyzda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ilatyň saglygyny goramak, saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny ösdürmek, ýokanç keselleriň öňüni almak we olary aradan aýyrmak, şol sanda dünýäde koronawirus ýokanjy boýunça emele gelen ýagdaýlar bilen baglylykda, oňaýly arassaçylyk-epidemiologiýa abadançylygyny pugtalandyrmak babatda giň gerimli işler amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik Laýt» sanjymyny bellige aldy hem-de ýurdumyzyň çäklerinde ony ulanmak babatda degişli şahadatnamany berdi.

16.12 2021

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi.


15.12 2021

Şu gün paýtagtymyzda ýurdumyzyň Baş arçasynyň yşyklaryny ýakmak dabarasy geçirildi. Bu dabara, adatça, Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda geçirilýär.

06.12 2021

«Hatyra» kitabynyň täze neşiriniň ikinji tomy Balkan welaýatynda önüp-ösen, 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan, ýaralanma zerarly hassahanalarda aradan çykan hem-de dereksiz ýiten esgerleriň ýagty ýadygärligine bagyşlandy.

02.12 2021

Ýurdumyzyň ýaş nesli barada hemmetaraplaýyn alada, olaryň bagtly durmuşda ýaşamagy we sazlaşykly ösmegi, beden hem-de ruhy taýdan sagdyn nesliň kemala gelmegi üçin zerur şertleri döretmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir.

112 sahypa
Soňky habarlar
17.01
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
17.01
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy
16.01
Türkmenistanyň döredijilik we parahatçylyk söýüjilik kuwwatynyň artmagy Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň esasydyr
15.01
Türkmenistana Owganystanyň wekiliýeti sapar bilen geldi
14.01
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.01
Ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde gulluk iş saparynda bolar