Baş sahypa
\
Türkmenistanyň logistika kuwwaty
Türkmenistanyň logistika kuwwaty
31.12 2022

Häzirki wagtda ulag temasy bilermenler jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Türkmenistanyň global ulag hyzmatdaşlygyndaky orny oňa yzygiderli we maksatly häsiýet bermek, bu meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagyny sebit derejesinden esasy halkara münberine – Birleşen Milletler Guramasynyň derejesine geçirmek zerurlygyna esaslanýar.

31.12 2022

Ýurdumyzyň ýol gurluşygyny ösdürmek, ulag-üstaşyr mümkinçiligini döwrebaplaşdyrmak we artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň hökümeti Türkmenbaşy – Garabogaz – Gazagystan serhedi awtomobil ýolunyň we oňa alyp barýan ýollaryň ugry bilen Garabogazköl aýlagynyň üstünden her tarapy iki zolakly iki taraplaýyn köpri gurmak barada Karar kabul etdi.

31.12 2022

Soňky ýyllarda Türkmenistan köp ugurly logistika ulgamyny döretmek taslamalaryny işjeň durmuşa geçirýär, hususan-da deňiz ulaglary pudagynyň infrastrukturasy giňeýär. 2018-nji ýylda işe girizilen şeýle uly desgalaryň biri hem Hazaryň kenaryndaky Türkmenbaşy Halkara deňiz portudyr.

31.12 2022

Howa menziliniň binasy dünýäniň islendik ýurdunyň paýtagtynyň ýüzüdir. Çünki ýurda gelen adama ilki bilen howa menziliniň terminaly we onda döredilen şertler täsir edýär. Hut şonuň üçinem dokuz ýyl mundan ozal Aşgabatda häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän täze Halkara howa menzilini gurmak kararyna gelindi. Onuň gurluşygynyň Türkmenistanda özüni iň gowy gurluşyk kompaniýalarynyň biri hökmünde tanadýan «Polimeks» türk kompaniýasyna ynanylmagy hem tötänden däldir.

31.12 2022

Türkmenistan asyrlaryň dowamynda Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolupdyr. Bu ulag-söwda ýoluny döwrebap görnüşde dikeltmek işinde aýratyn orun ýurdumyzyň ulag toplumynyň paýyna düşýär.

1 sahypa
Soňky habarlar
22.07
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 14 million 70 müň dollaryndan gowrak boldy
21.07
XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna
21.07
Türkmenistanyň Prezidenti Belgiýanyň Patyşasyny gutlady
21.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
20.07
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Karary
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady