Baş sahypa
\
Hepdäniň wakalary
Hepdäniň wakalary
09.08 2022

Geçen hepdäniň wakalary ykdysadyýetiň pudaklarynyň senagatlaşdyrylmagyna, önümçilige innowasiýalaryň we öňdebaryjy işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalary nazara almak bilen, ýurdumyzy ösdürmegiň geljegi uly ugurlaryny kesgitledi. 

02.08 2022

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda içeri syýasatynyň strategik maksady «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgede öz beýanyny tapýan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň durnukly ösüşini üpjün edýän özgertmeler maksatnamalarynyň yzygiderli hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky subutnamalaryna öwrüldi.

24.07 2022

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan netijeli daşary syýasaty yzygiderli amala aşyrmak bilen, ähli gyzyklanma bildirýän taraplar, ilkinji nobatda, halklarynyň köpasyrlyk taryhy-medeni gatnaşyklary bolan Merkezi Aziýa ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy barha giňeldýär. 

17.07 2022

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet saparyna hem-de beýleki möhüm wakalara beslenen geçen hepde ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady kuwwatynyň, şeýle-de umumy bähbitlere — parahatçylyga, ösüşe we abadançylyga gönükdirilen daşary syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi.

10.07 2022

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ata Watanymyzy dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen durmuş ugurly syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasy boldy.

05.07 2022

Geçen hepdede Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen altynjy Hazar sammiti sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmekde ähmiýetli waka boldy. Nobatdaky forum ýokary derejedäki öňki duşuşyklaryň dowamy bolup, sebitiň ýurtlarynyň Hazary dostluk we ylalaşyklylyk deňzine öwürmek ugrunda adalatlylyk, özara ynanyşmak esasyndaky hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny görkezdi.

26.06 2022

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda giň gerimli özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

20.06 2022

Geçen hepdäniň wakalary milli ykdysadyýetimiziň netijeliligini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly boldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow anyk mümkinçiliklerden gelip çykýan we ýurdumyzyň azyk bolçulygyny üpjün etmek, senagat kuwwatyny doly derejede peýdalanmak, dünýäniň ykdysady ulgamyna üstünlikli goşulyşmak we halkymyzyň rowaçlygyny has-da ýokarlandyrmak bilen bagly möhüm wezipeleri çözmäge gönükdirilen strategiýany kesgitledi.

14.06 2022

Türkmenistan oňyn Bitaraplyk hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirip, gyzyklanma bildirýän döwletler bilen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýar, abraýly guramalar bilen hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeldýär.

06.06 2022

Geçen hepde ýatda galyjy wakalara baý bolup, olar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasaty netijesinde häzirki zaman Türkmenistanyň gülläp ösýän döwletdigini nobatdaky gezek subut etdi. Ýurdumyzda raýatlaryň bagtyýar ýaşamagy we zähmet çekmegi, ýaş nesliň hemmetaraplaýyn ösmegi, halkymyzyň döredijilik kuwwatynyň amala aşyrylmagy üçin ähli zerur şertler üpjün edilýär.

6 sahypa
Soňky habarlar
12.08
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
12.08
Türkmenistanda Hazar deňziniň güni bellenildi
11.08
2022-nji ýylyň iýuly: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp
10.08
Harby-Deňiz Güýçleri eziz Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda
09.08
Halkymyzyň abadançylygynyň we ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine
08.08
Türkmenistanyň Prezidenti Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy