Baş sahypa
\
Hepdäniň wakalary
Hepdäniň wakalary
30.05 2023

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiziň giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmaga, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy abadançylygyň we ösüşiň täze sepgitlerine tarap ilerletmäge gönükdirilen syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy.

23.05 2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça «Merkezi Aziýa — Hytaý» sammitine gatnaşmagy geçen hepdäniň möhüm halkara wakasy boldy. Bitarap Türkmenistan sebitara we ählumumy oňyn ýagdaýlara hemmetaraplaýyn ýardam bermäge çalyşmak bilen, özara bähbitli gatnaşyklaryň ösdürilmegine, ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň, durnuklylygyň üpjün edilmegine, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmegine, döwletleriň we halklaryň arasynda dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna saldamly goşant goşýar.

17.05 2023

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen parahatçylyk söýüjilik, açyklyk, özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda netijeli hyzmatdaşlygy ilerletmek boýunça başlangyçlarynyň üstünliklere beslenýändigini ýene bir gezek subut etdi.

07.05 2023

Geçen hepdäniň wakalary Watanymyzyň ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýandygynyň aýdyň beýany boldy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeler netijeli halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge, ykdysadyýetiň ähli ulgamlarynda ösüşiň ýokary depginlerini gazanmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmaga ýardam berýär.

02.05 2023

Geçen hepdede ýurdumyzda halkymyzyň jebisligini, häzirki nesliň pederlerimiziň ruhy gymmatlyklaryna ygrarlydygyny alamatlandyran Türkmen bedewiniň milli baýramy dabaraly ýagdaýda bellenildi. Halkymyzyň buýsanjy, milli baýlygy, ýurdumyzyň Döwlet tugrasynyň bezegi bolan şöhratly bedewlerimiz häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ägirt uly üstünlikleri gazanýan Watanymyzyň döredijilik kuwwatynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.


25.04 2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan ösüşiň, abadançylygyň täze sepgitlerine tarap ynamly öňe barýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrylmagyna, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna, halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.

18.04 2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda giň gerimli milli we döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni-durmuş ösüşini üpjün etmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bu maksatnamalaryň esasy wezipesidir.

11.04 2023

Geçen hepdäniň wakalarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän özgertmeler strategiýasynyň esasy ugurlary — Watanymyzyň demokratik we hukuk binýadynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagy, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagy, netijeli halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegi hem-de halkymyzyň abadan durmuşy baradaky aladalar öz beýanyny tapdy.

02.04 2023

Geçen hepde möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakalara beslenip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän hem-de döwletimizi we jemgyýetimizi hemmetaraplaýyn demokratiýalaşdyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen özgertmeler ýoluna Türkmenistanyň berk ygrarlydygyny tassyklady.

28.03 2023

Geçen hepdäniň wakalarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary — netijeli halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak, ösüşiň demokratik ýoluna ygrarlylyk, halkymyzyň ruhy-medeni gymmatlyklaryna aýawly garamak we olary ösdürmek ýaly wezipeler öz beýanyny tapdy.

10 sahypa
Soňky habarlar
03.06
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan welosipedli ýörişe gatnaşdy
03.06
Türkmen halkynyň milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy
02.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
02.06
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna