Baş sahypa
\
Hepdäniň wakalary
Hepdäniň wakalary
22.05 2022

Geçen hepdede Diýarymyzda ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni giňden bellenildi.

15.05 2022

Geçen hepde ýurdumyzyň parahatçylygyň, döredijiligiň we ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýandygyna şaýatlyk edýän wakalara baý boldy. 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy mynasybetli dabaralar, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy hem-de zenanlaryň dialogy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň daşary ýurtlar we abraýly halkara guramalar bilen özara bähbitli gatnaşyklara ygrarly daşary syýasatynyň netijeliliginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.

09.05 2022

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ulgamlaryny mundan beýläk-de ösdürmäge, täze taryhy eýýamda halkymyzyň bagtyýar, abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri we daşary syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

02.05 2022

Ata Watanymyzy gülledip ösdürmek, halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan syýasatynyň baş maksadydyr. Giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagy, Türkmenistanyň halkara abraýynyň pugtalandyrylmagy bu syýasatyň binýatlaýyn ugurlarydyr.

26.04 2022

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyz baý taryhy tejribä hem-de milli däplerimize daýanyp, ata Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, halkymyzyň abadançylygyny pugtalandyrmaga, netijeli halkara gatnaşyklary giňeltmäge gönükdirilen syýasaty amala aşyrýar. Ýyndam bedewler Garaşsyz Diýarymyzyň geçmişiniň, häzirki döwrüniň we geljeginiň nyşanyna öwrüldi.

18.04 2022

Geçen hepdäniň wakalary Türkmenistanda giň gerimli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň, «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgä laýyklykda alnyp barylýan durmuş ugurly syýasatyň dabaralanýandygynyň nobatdaky aýdyň subutnamasy boldy.

12.04 2022

Geçen hepde özünde döwlet ähmiýetli möhüm wakalary jemläp, ýurdumyzyň ösüş we döredijilik ýoly bilen yzygiderli öňe gidýändigini aýdyň görkezdi.

06.04 2022

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasaty ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, ony dünýäniň ösen ýurtlarynyň hataryna çykarmaga, halkymyzyň durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

29.03 2022

Geçen hepdäniň wakalarynda ýurdumyzyň açyklyk hem-de beýleki halklaryň bähbitlerine hormat goýmak syýasatynyň parahatçylyk döredijilikli işjeň ornunyň, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň beýik üstünlikleri bilen berkidilen milli, ruhy baýlygymyzyň üýtgewsiz we müdimi gymmatlyklary öz beýanyny tapdy.

22.03 2022

Geçen hepdäniň wakalary ata Watanymyzyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan demokratik özgertmeler ýörelgelerine ygrarly, ählumumy parahatçylygy, abadançylygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen syýasaty durmuşa geçirýän, netijeli hyzmatdaşlyga hem-de özara medeni gatnaşyklara açyk ýurt hökmünde kabul edilýändigini nobatdaky gezek aýdyň görkezdi.

5 sahypa
Soňky habarlar
25.05
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy “Altkom” maliýe-senagat toparynyň başlygy bilen duşuşdy
25.05
Türkmenistanyň orta mekdeplerinde “Soňky jaň” mynasybetli dabaralar geçirildi
25.05
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
25.05
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy amerikan işewürleri bilen duşuşdy
25.05
“Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergi
25.05
Ýurdumyzda teatr festiwaly tamamlandy