Resmi
03.02 2023

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda, karar edýärin:

03.02 2023

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda, karar edýärin:

03.02 2023

Örebaý Abajanowiç Muhammedowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

03.02 2023

Musamyrat Söýünberdiýewiç Söýünowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

03.02 2023

“Kazyýet hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 54-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

03.02 2023

“Kazyýet hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 54-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

03.02 2023

Polkownik Gurbanmyrat Kakamyradowiç Annaýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşatmaly.

03.02 2023

Polkownik Nazar Muhammetmyradowiç Atagaraýewi Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesinden boşatmaly.

03.02 2023

Polkownik Batyr Seýtgeldiýewiç Wolsahatowy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine bellemeli.

03.02 2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine bugdaý ýygýan kombaýnlar, sürüm we bejergi traktorlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny, tigirleri, çalgy ýaglaryny, sarp ediş serişdelerini satyn almak barada daşary ýurt kompaniýalary bilen şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berildi.

66 sahypa
Soňky habarlar
06.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak boldy
05.02
Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady
05.02
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
05.02
Döredijilikli syýasat täze üstünlikleriň gözbaşydyr
04.02
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
03.02
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi