Baş sahypa
\
Medeniýet
Medeniýet
30.06 2023

Türkmenistanda döwlet ähmiýetli ilkinji Arkadag şäheriniň açylmagyna bagyşlanan dabaraly çäreleriň çäklerinde opera sazlarynyň konserti boldy.


29.06 2023

Agşam hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň Merkezi seýilgähine geldi. Bu ýerde ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti boldy.

27.06 2023

Şu gün paýtagtymyzda ýurdumyzda giňden bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň ýapylyş dabarasy boldy. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda geçirilen medeni forumyň milli medeniýetimizi mundan beýläk-de ösdürmäge we bu toplumyň işgärleriniň hünär taýdan kämilleşmegine täze itergi berendigini bellemeli. Forum halkymyzyň ägirt uly döredijilik mümkinçilikleriniň subutnamasy bolup, özüniň ajaýyp wakalary bilen türkmenistanlylaryň we paýtagtymyzyň myhmanlarynyň hakydasynda galar.

26.06 2023

Şu gün paýtagtymyzda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri we Magtymguly Pyragy” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Türkmen halkynyň nusgawy şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çäreleriniň meýilnamasyna laýyklykda geçirilýän ylmy maslahatyň baş maksady Gündogar halklarynyň nusgawy edebiýatyny, filosofik mirasyny çuňňur öwrenmekden, wagyz etmekden, ol halklaryň diliniň we edebiýatynyň özara baglanyşygy boýunça ylmy barlaglara badalga bermekden ybaratdyr.

26.06 2023

Paýtagtymyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli giň gerimli dabaralar dowam edýär. Günüň birinji ýarymynda myhmanlar Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasyna bardylar. Bu ýerde guralan kitap sergisinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistana, halkymyzyň taryhy-medeni mirasyna bagyşlanan eserlerine giň orun berildi.

25.06 2023

Paýtagtymyzda Medeniýet hepdeligi dowam edýär. Döredijilik çäresiniň dördünji gününiň maksatnamasy Erkin döredijilik mekanynda geçirilen «Döwür we žurnalistika» atly mediaforum bilen başlandy.  

24.06 2023

Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde çäreler dowam edýär. Şu günüň meýilnamasy sungat ussatlarynyň, ýaş artistleriň aýdym-sazly we folklor çykyşlary bilen utgaşdy.

24.06 2023

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türki döwletleriň Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy geçirildi. Munuň özi ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen halkara hyzmatdaşlygy ösdürýändiginiň, aýratyn-da, medeni gatnaşyklaryň ählumumy parahatçylygy pugtalandyrmaga, dostlugy berkitmäge gönükdirilýändiginiň nobatdaky beýanydyr.

23.06 2023

Iri döredijilik forumynyň ikinji gününiň maksatnamasy türkmen medeniýetiniň köpöwüşginliligini açyp görkezýän dürli çärelere baý boldy. Dabaraly çäreleriň ählisini bir bitewi sazlaşyk — halkymyzyň geçmişi, şu güni, milli mirasymyzyň gadymyýetden gaýdýan köki we geljege uzaýan dowamaty özara baglanyşdyrdy.

22.06 2023

Şu gün paýtagtymyzda Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylyşy boldy. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan bu iri medeni forum her ýylda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýär.

40 sahypa
Soňky habarlar
25.09
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 26 müň dollaryndan gowrak boldy
24.09
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi
24.09
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
24.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
24.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
24.09
Türkmenistanyň döwlet sylaglaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine