Baş sahypa
\
Medeniýet
Medeniýet
19.07 2022

Ministrler Kabinetiniň 8-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen halkynyň medeni mirasyny dünýäde giňden wagyz etmegiň we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi dowam etdirmegiň wajypdygyny belledi.

07.07 2022

Şu gün Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginde türkmen we fransuz hünärmenleriniň wideoduşuşygy geçirildi. Ol Fransiýanyň Luwr muzeýinde Türkmenistanyň muzeý gymmatlyklarynyň sergisini guramak meselesine bagyşlandy. Onlaýn duşuşykda türkmen hünärmenleri, şol sanda Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek we dikeltmek boýunça Milli müdirligiň işgärleri Luwr muzeýiniň Gadymy Gündogar departamentiniň ylmy işgärleri bilen sergini guramagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

29.06 2022

Şu gün Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasyndaky” “Türkmeniň ak öýi” binasynyň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda baýramçylyk konserti geçirildi.

28.06 2022

Şu gün Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasyndaky” “Türkmeniň ak öýi” binasynyň öňündäki meýdançada halkara döredijilik dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sungat ussatlary gatnaşdylar.

27.06 2022

Şu gün tutuş ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenildi. Bu şanly senä gabatlanyp Medeniýet hepdeligi geçirildi we ol “Türkmeniň ak öýi” binasynda guralan sungat ussatlarynyň uly konserti bilen jemlendi.  

27.06 2022

Şu gün ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni uly dabaralar bilen giňden bellenildi.  

26.06 2022

Mary welaýatynda geçirilýän giň gerimli medeniýet baýramçylygy üstünlikli dowam edýär. Döredijilik forumynyň köpugurly maksatnamasyna laýyklykda, “Gadymy Merwe syýahat” atly çagalar surat bäsleşiginiň jemi jemlenildi, maşgala aýdym-saz toparlarynyň hem-de bagşylar öýüniň işini kämilleşdirmek, dutar we beýleki milli saz gurallaryny ýasamak boýunça usuly maslahat, konsert hem-de sergi geçirildi.

25.06 2022

Mary welaýatynda dürli çärelere baý, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen medeniýetiniň köpöwüşginliligini açyp görkezýän giň gerimli döredijilik forumy dowam edýär.

24.06 2022

Her ýyl ýurdumyzyň welaýatlarynyň birinde hem-de paýtagtymyzda guralmagy ýola goýlan Medeniýet hepdeligi medeniýet ulgamynyň ýeten sepgitlerini görkezmekde, döredijilik işgärleriniň arasynda tejribe alyşmakda uly ähmiýete eýedir. Bu forum ata Watanymyzyň durmuşyndaky şanly wakalaryň hatarynda ýatda galyjy dabara öwrüldi. Şu günki baýramçylyk maksatnamasy Diýarymyzyň günorta sebitiniň dürli künjeklerinde geçirilýän çäreleri özünde jemläp, iň gowy däplerimiziň hem-de ynsanperwer taglymlaryň dowamat-dowam bolýandygyny görkezdi.

23.06 2022

Şu gün Mary welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanan Medeniýet hepdeliginiň çäreleri dowam etdi.

36 sahypa
Soňky habarlar
27.11
«Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwala we maslahata gatnaşyjylara
27.11
Türkmen-koreý gatnaşyklaryny ilerletmegiň ýoly bilen
27.11
Ählumumy parahatçylygyň, ösüşiň we abadançylygyň bähbidine strategik hyzmatdaşlyk
25.11
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
25.11
Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
24.11
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi