Baş sahypa
\
Türkmenistanyň logistika kuwwaty
\
Garabogaz geçelgesi Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky dostluk ýoluna öwrüler
Türkmenistanyň logistika kuwwaty
Garabogaz geçelgesi Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky dostluk ýoluna öwrüler
Çap edildi 31.12.2022
3110

Ýurdumyzyň ýol gurluşygyny ösdürmek, ulag-üstaşyr mümkinçiligini döwrebaplaşdyrmak we artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň hökümeti Türkmenbaşy – Garabogaz – Gazagystan serhedi awtomobil ýolunyň we oňa alyp barýan ýollaryň ugry bilen Garabogazköl aýlagynyň üstünden her tarapy iki zolakly iki taraplaýyn köpri gurmak barada Karar kabul etdi.

Resminamada bu awtoulag köprüsini we oňa eltýän ýollary 2024-nji ýylyň iýun aýynda işe doly taýýar görnüşinde ulanylmaga tabşyrmalydygy aýdylýar.

Bu köpri Türkmenbaşydan Garabogaz aýlagynyň üsti bilen Gazagystanyň serhedine barýan uly ýoluň ugrunda gurulýar. Garabogazyň ini 200 m, ol adybir aýlagy Hazar deňzi bilen birleşdirýär.

Bu geçelge iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygyny, ýük we ýolagçy gatnawyny artdyrmaga ýardam eder. Ol, şeýle hem türkmenistanly, russiýaly, gazagystanly, eýranly we hindistanly ýük daşaýjylara deňiz, demir ýol we awtomobil ulaglaryndan peýdalanmak bilen, gysga wagtda Demirgazyk hem Gündogar Ýewropa ýurtlaryna baryp ýetmäge mümkinçilik berer.

Türkmenistanyň ulag infrastrukturasynyň täze desgasy daşary ýurtly ýük daşaýjylara hem awtomobil, hem deňiz we demir ýol ulaglaryny ulanyp, gysga wagtda Demirgazyk we Gündogar Ýewropa ýurtlaryna baryp ýetmäge mümkinçilik berer.

Garabogaz aýlagynyň üstünde gurulýan köpri Türkmenistanyň dünýä ykdysady giňişligine işjeň goşulmagy üçin amatly şertler döreder we daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyny has-da güýçlendirer.

Şeýle hem bu ugurda ulag infrastrukturasynyň täze desgasynyň peýda bolmagy Türkmenistanyň demirgazyk we gündogar sebitleriniň arasynda söwda, ýük we ýolagçy gatnawynyň mukdarynyň ep-esli artmagyna getirer.

Häzirki wagtda Türkmenistanda gurulýan we durky täzelenýän ýollaryň Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty arkaly Ýewropa bilen Merkezi Aziýanyň arasynda ýolagçylary we harytlary üznüksiz daşamak üçin amatly şertleri döretmelidigini bellemelidiris.

Garabogazkölde täze köpriniň gurulmagy Türkmenistan – Gazagystan halkara ulag ýolunyň möhüm inženerlik desgasyna öwrüler, oňa alyp barýan, Aşgabat – Türkmenbaşy awtoulag ýoluna birikdiriljek ýoluň durkunyň täzelenmegi ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirijilik ukybyny, logistika hyzmatlarynyň hilini we netijeliligini ep-esli artdyrar, halkara ulag-üstaşyr infrastrukturasyny we goňşy döwletler bilen söwda hem ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçilik berer.

Täze inženerçilik desgasy artan ulag ýüküne indi tap gelip bilmeýän, öňki iki polýusly hereketli köne köpriniň ýerinde gurulýar.

Aýlagyň üstünden 7 metr beýiklikde guruljak uzynlygy 354 metr, ini 21 metr bolan dört zolakly (her ugra iki zolak) bu köpri Gazagystan serhedine tarap hereketi üpjün eder. Gurluşykçylar iki müň metrlik kömekçi ýollary hem abatlamaly bolarlar.

Täze köpriniň ganatlary 110 we 64 metr uzynlygyndaky demir gurluşlardan, şeýle hem ýokary ýük göterijiligi we durnuklylygy üpjün etmeli demirbeton pürslerden ýasalar. Bu ýerde emeli yşyklandyryşly we daşyna germew çekilen 2 metr giňlikdäki pyýada zolaklary-da gurlar.

Täze köpri Türkmenistanyň günbatarynda gurulýan logistika ulgamynyň bir bölegidir. Onuň üstünden Aşgabat – Türkmenbaşy multimodal awtoulag ýolunyň dowamy boljak bir ýol geçer we Türkmenistan bilen Gazagystany birleşdirer, bu bolsa iki ýurduň arasyndaky ulag akymyny we haryt dolanyşygyny artdyrmaga mümkinçilik berer.

Gazagystanyň Prezidentiniň aýdyşy ýaly, Gazagystanyň Mangistau welaýatynyň we Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň serhedinde geljekde awtoulag ýük terminaly bolan ýörite serhet söwda zolagyny döretmek-de mümkin bolardy.

Gazagystanyň we Türkmenistanyň haryt dolanyşygyny has-da artdyrmak üçin uly mümkinçilikleri bar. Energetika, ulag, logistika, oba hojalygy, senagat we beýleki pudaklarda-da uly gorlar bar.

Mysal üçin, Gazagystan Türkmenistana metallurgiýa, maşyn gurluşygy, nebithimiýa, azyk we derman senagaty önümlerini, şeýle hem oba hojalygy önümlerini, ilkinji nobatda, un we bugdaý önümlerini ibermegi, şeýle hem türkmen gazynyň importyny ep-esli artdyrmaga taýýardyr.

Has netijeli ykdysady hyzmatdaşlyk üçin bu ýurtlaryň hökümetlerine maýa goýumlaryna itergi bermek we goramak baradaky Ylalaşyga gol çekmegi çaltlaşdyrmak tabşyryldy.

Soňky habarlar
28.02
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine bagyşlanan çäreler giň gerime eýe bolýar
27.02
Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek — Türkmenistanyň täze başlangyçlarynyň ileri tutulýan ugry
26.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
26.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda
26.02
2024-nji ýylyň 3-5-nji marty aralygynda Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we türkmen-owgan işewürler maslahaty geçiriler
26.02
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
26.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 16 million dollaryndan gowrak boldy
25.02
Watanymyzyň ykdysady kuwwaty — halkymyzyň abadançylygynyň binýady
25.02
Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini gutlady
25.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýe Respublikasynyň Prezidentini gutlady
top-arrow