Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
Syýasat habarlary
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
Çap edildi 13.06.2024
363

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýowyň arasynda duşuşyk boldy. Onda parlamentara hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri, kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmak bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň nobatdaky Parlamentara forumyny geçirmegiň guramaçylyk meseleleri barada pikir alşyldy. Bu duşuşygyň maksady özara bähbitli köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilendir.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar parlamentara gatnaşyklaryň üstünlikli ösdüriljekdigine we täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

***

Şol gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary K.Kosaçýow bilen duşuşyk boldy. Taraplar Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekki ösüşi barada pikir alyşdylar. Ýokary derejedäki gatnaşyklar bu hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam berýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” halkara ykdysady forumyna gatnaşmagynyň hem-de onda türkmen-rus hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak boýunça öňe süren möhüm başlangyçlarynyň ähmiýeti nygtaldy.

Taraplar Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmekde parlamentara hyzmatdaşlygyň möhüm ornuny belläp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň ikinji Parlamentara forumyny guramak bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Medeni-ynsanperwer ulgam türkmen-rus gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, bilim, ylym we medeniýet ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti bellenildi.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeli görnüşlerini ýola goýmak boýunça bilelikdäki işe taýýarlyk beýan edildi.

Soňky habarlar
20.07
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Karary
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
19.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
19.07
Integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy
18.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
18.07
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
18.07
Türkmenistanyň taryhy-medeni gymmatlyklary — adamzadyň mirasy
17.07
Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi
top-arrow