Baş sahypa
\
Hepdäniň wakalary
\
Türkmenistanyň döredijilik kuwwaty — halkymyzyň we bütin adamzadyň bähbidine
Hepdäniň wakalary
Türkmenistanyň döredijilik kuwwaty — halkymyzyň we bütin adamzadyň bähbidine
Çap edildi 01.11.2022
2326

Ata Watanymyzyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny, ýurdumyzyň okgunly ösüşini üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

24-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşýän deňiz okuw-türgenleşik merkezinde geçirilen ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlaryň bilelikdäki harby okuw-meýdan türgenleşiginiň barşyny synlady.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziliniň çäginde goýlan harby tehnikalary, harby söweşjeň uçarlary, dikuçarlary we goşun bölümlerinde üpjünçilik maksady bilen ulanylýan dürli görnüşdäki harby uçarlary, täze gelip gowşan häzirki zaman harby uçarlaryny synlap, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli döwrebaplaşdyrylýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, harby gullukçylaryň we söweşjeň tehnikalara erk edýän ýaş esgerleriň, serkerdeleriň hünär derejesiniň yzygiderli kämilleşdirilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidigi nygtaldy.

Milli goşunyň söweşjeň taýýarlygyny barlamak we harby gullukçylaryň hünär ussatlyklaryny has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, bilelikdäki harby okuw- meýdan türgenleşigini geçirmek üçin ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlaryň şahsy düzümi söweşjeň taýýarlyk ýagdaýyna getirildi. Bu türgenleşikde uçarmansyz uçarlaryň howadaky uçuşlary, ot açyş urgulary hem-de goşunlaryň taktiki hereketleri «TürkmenÄlem 52oE» emeli aragatnaşyk hemrasynyň kömegi bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly ýörite ekranlarda görkezildi.

Harby okuw-meýdan türgenleşiginde ilkinji gezek «Bayraktar TB2» kysymly söweşjeň uçarmansyz uçýan enjam gatnaşdyryldy. Ol radiolokasiýa bekedini aňladýan nyşanany 5 müň metr beýiklikden we 8 müň metr uzaklykdan takyklyk bilen ýok edýär. Harby okuw-meýdan türgenleşiginde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň “Türkmen edermen” ýörite maksatly toparlary kämil söweşjeň ýaraglara erk etmekde hem-de Türkmenistanyň harby howpsuzlygyny üpjün etmekde ussatlyk görkezdiler.

Bulardan başga-da, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ygtyýaryndaky asmana atyjy raketa toplumynyň häzirki zaman görnüşleriniň biriniň mümkinçilikleri bilen tanyşdy. Ol güýçli elektron päsgelçilik şertlerinde toparlaýyn hüjümleriň garşysyna uçarmansyz uçarlary, reaktiw uçarlary, dikuçarlary, howa-ýer we ganatly raketalary, takyk dolandyrylýan bombalary ýok etmek üçin niýetlenendir. Harby-howa güýçleriniň söweşjeň uçarlary we dikuçarlary howa söweşini alyp barmagyň taktikasyny görkezdiler. Şu türgenleşige ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ygtyýaryna ýakynda gelip gowşan uçarlar hem gatnaşdyryldy. Olaryň ilkinji nobatdaky wezipesi nyşanalary kesgitlemek boýunça howa giňişliginde aňtaw uçuşlaryny alyp barmakdan ybaratdyr. Türkmenistanyň howa, deňiz we guryýer serhetleriniň ygtybarly goragyny howa hüjüminden goranyş goşunlary üpjün edýärler. Harby okuw-meýdan türgenleşigini ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň harby-deňiz güýçleriniň söweşjeň gämileri dowam etdi. Olar Hazar deňzinde parahatçylygy we howpsuzlygy ygtybarly goraýarlar.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzüminiň söweşjeň taýýarlygyna hem-de ussatlygyna ýokary baha berip, harby okuw-meýdan türgenleşiginiň guralyşynyň ýokary derejesini belledi.

25-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda obasenagat toplumyndaky işleriň ýagdaýyna garaldy. Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumyny ösdürmegiň ähmiýetini nygtap, pudagy döwrebaplaşdyrmagyň ilkinji nobatdaky wezipelerine, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň degişli derejede we agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmegine, pagta ýygymynyň, bugdaý ekişiniň gözegçilikde saklanylmalydygyna ünsi çekdi.

Şalynyň, gant şugundyrynyň bol hasylyny ýygnap almak, maldarçylyk hojalyklarynda gyş möwsümine taýýarlyk görmek babatda birnäçe anyk tabşyryklar berildi. Şunuň bilen birlikde, welaýatlarda şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyklary gözegçilikde saklamagyň zerurdygy bellenildi.

26-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gruziýanyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Konstantin Sabiaşwilini kabul etdi. Ilçi döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de diplomat ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Söwda-ykdysady ulgam möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi. Bu ulgamda mümkinçilikleri durmuşa geçirmekde bilelikdäki hökümetara topara uly orun degişlidir.

Bellenilişi ýaly, iki ýurduň çäk taýdan amatly ýerleşmegi hem-de taraplaryň bähbitleriniň umumylygy Hazar we Gara deňzi sebitleriniň mümkinçiligini ulanmak arkaly multimodal üstaşyr ulag geçelgelerini döretmek boýunça tagallalary netijeli birleşdirmek üçin amatly şertleri döredýär. Energetika pudagy hem Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň wajypdygyna aýratyn üns çekildi.

28-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, parlamentara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy we ekin meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligi, himiýa senagatynyň kärhanalarynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak, obasenagat toplumynyň we dokma pudagynyň toplumlaýyn hem-de utgaşykly bilelikdäki işi, ulag ulgamynda dünýäniň iri kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmek mejlisde garalan meseleleriň hatarynda boldy.

Şeýle-de noýabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän medeni çäreler hem-de medeni-durmuş maksatly desgalaryň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli geçiriljek dabaralar barada habar berildi. Hojalyk hasaplaşygyndaky Tehnologiýalar merkeziniň binýadynda “Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalary” atly ylmy-amaly elektron žurnaly döretmek baradaky teklip beýan edildi.

Türkmenistanyň wekiliýetiniň 23 — 27-nji oktýabrda Koreýa Respublikasyna bolan iş saparynyň netijeleri mejlisde garalan aýratyn mesele boldy. Hormatly Prezidentimiziň Buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzyň wekiliýeti “Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň 15-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin Seul we Pusan şäherlerine gulluk iş saparyny amala aşyrdy. Pusandaky forumyň çäklerinde daşary işler ministrleriniň mejlisi geçirildi. Onuň barşynda türkmen tarapyndan netijeli syýasy-diplomatik gatnaşyklary pugtalandyrmak bilen birlikde, ykdysadyýet we dürli pudaklarda, hususan-da, telekommunikasiýalar we ýokary tehnologiýalar ulgamlaryndaky bilelikdäki iri taslamalary durmuşa geçirmek ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi. Şeýle-de Türkmenistanyň wekiliýeti tarapyndan ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklar boýunça anyk teklipler öňe sürüldi. Forumyň dowamynda saglygy goraýyş, sanly tehnologiýalar, syýahatçylyk, energetika we daşky gurşawy goramak, ykdysady howpsuzlyk ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ministrler derejesindäki mejlisiň netijeleri boýunça Bilelikdäki Beýannama we “Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň Sekretariatynyň 2023-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy kabul edildi. Şeýle-de 2023-nji ýylda «Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumyna Türkmenistan tarapyndan başlyklyk edilmegi we indiki 16-njy mejlisiň Aşgabatda geçirilmegi kesgitlenildi.

Forumyň çäklerinde 26-njy oktýabrda “Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy” işewürler geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onda ykdysadyýetiň esasy ugurlary boýunça netijeli işewürlik gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň geljegi hem-de ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamalary kesgitlenildi. Öňdebaryjy koreý kompaniýalarynyň we assosiasiýalarynyň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. Seulda we Pusanda Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylarynyň birnäçesi bilen duşuşyklardyr gepleşikler geçirildi. Olaryň barşynda ykdysadyýetiň dürli ulgamlarynda, parlamentleriň, daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy, Türkmenbaşy we Pusan şäherleriniň arasynda doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak meselesine garaldy.

Uly kuwwata eýe bolan Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenendigi nygtaldy. Ýurdumyz Koreýa Respublikasyny hoşniýetli dost we ygtybarly hyzmatdaş hasaplaýar. Bu ýurt bilen hyzmatdaşlyk deňhukuklylyk, uzak möhletleýinlik, özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda guralýar.

Mejlisde hormatly Prezidentimiz “Türkmenhimiýa” döwlet konserni bilen Özbegistan Respublikasynyň “Navoiy Milling” jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiniň arasynda fosforit ununy satyn almak barada şertnamany baglaşmak hakynda hem-de Energetika ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasy bilen Özbegistan Respublikasynyň “Özbegistanyň milli elektrik ulgamlary” paýdarlar jemgyýetiniň arasynda baglaşylan şertnama goşmaça ylalaşygy baglaşmak hakynda Kararlara gol çekdi.

27-nji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze, döwrebap merkeziň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde Bütindünýä rekordlary guramak boýunça geňeşçi Aýdyn Türkgüjü bilen gürrüňdeş boldy. Aýdyn Türkgüjü Ahal welaýatynyň täze merkezinde geçirilmegi göz öňünde tutulan “Organiki bakjalyk we onuň ekologiýa goşýan goşandy” atly okuw sapagynyň guramaçylyk meseleleri, maksatlary, wezipeleri barada maglumat berdi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň geçiren iş maslahatynda bu çärä taýýarlyk görmek meseleleri, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň barşy ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Arkadagymyz merkeziň çäginde gurluşygy alnyp barylýan desgalaryň we gurulmagy meýilleşdirilýän dürli maksatly binalaryň taslamalary, olaryň ýerleşdiriljek ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy. Gahryman Arkadagymyz alnyp barylýan gurluşyk işleri barada aýdyp, olaryň ýokary hiliniň üpjün edilmeginiň we ekologik kadalaryň berk berjaý edilmeginiň zerurdygyny belledi.

28-nji oktýabrda gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýan Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň golaýynda “Organiki bakjalyk we onuň ekologiýa goşýan goşandy” atly okuw sapagy geçirildi. Ol açyk asmanyň astynda geçirilen şeýle çäreleriň iň giň gerimlisi boldy. Oba hojalyk pudagynyň 500-den gowrak hünärmenini bir ýere jemlän bu forumy Ginnesiň rekordlar kitabyna girizmek teklip edilýär.

Okuw sapagynyň geçirilen ýeriniň täze gurulýan edara ediş merkeziniň golaýynda saýlanyp alynmagy tötänden däldir we munuň özi onuň mazmuny bilen kesgitlenendir. Türkmen topragynyň ekerançylygyň işjeň ösýän bu ajaýyp künjeginiň tebigatynyň özboluşlylygy sebitiň ekologik abadançylygynyň ýokary derejesine şaýatlyk edýär. Okuw sapagy tamamlanandan soňra, diňleýjilere — hünärmenlere alan nazary bilimlerini tejribede ulanmak mümkinçiligi döredildi. Olar üzüm nahallaryny ekmäge gatnaşdylar. Şeýlelikde, bu ýerde üzümiň “gara kişmiş” görnüşiniň 500-den gowrak düýbünden ybarat üzümçiligiň düýbi tutuldy.

29-njy oktýabrda Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow milli parlamentiň häzirki döwürde ýerine ýetirýän işleriniň netijelerine, ýurdumyzyň Bitaraplyk derejesine esaslanýan daşary syýasatyna we parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde durýan meselelere bagyşlanan mejlis geçirdi.

Mejlise Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň hem-de Mejlisiniň ýolbaşçylary we agzalary, birnäçe düzümleriň wekilleri gatnaşdylar.

Nygtalyşy ýaly, şu ýyl hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde parlamentara hyzmatdaşlygyň täze gurallary işlenip taýýarlanyldy. Paýtagtymyzda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň birinji Parlamentara forumynyň aýratyn ähmiýeti bellenildi. Parlamentara gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmegiň berk binýady döredildi. Şunuň bilen baglylykda, Aşgabatda hemişelik esasda hereket edýän meýdança hökmünde forumyň Sekretariatyny döretmek baradaky ylalaşygyň gazanylmagy bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolýandygyny görkezýär. Parlamentara gatnaşyklary ösdürmek, kanun çykaryjylyk ulgamynda halkara tejribäni öwrenmek milli parlamentiň işiniň ileri tutulýan ugurlarydyr. Türkmenistan iri halkara guramalar, ilkinji nobatda, BMG bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki zaman şertlerinde parlamentara hyzmatdaşlygyň netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň, ýurtlaryň hem-de halklaryň arasynda dostluk we özara düşünişmek hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak meseleleriniň ähmiýetlidigine ünsi çekdi.

Paýtagtymyzda Türkmen alabaýynyň baýramyna bagyşlanyp, Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň ikinji mejlisi geçirildi. Foruma ugurdaş düzümleriň, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary we hünärmenleri, assosiasiýanyň agzalary, sanly ulgam arkaly daşary ýurtly itşynaslar hem gatnaşdylar.

Halkara assosiasiýanyň agzalary alabaýlaryň tohumynyň häzirki ýagdaýy barada maglumatlary ýygnamagyň we alyşmagyň, olary gorap saklamak hem-de sanyny artdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşmagyň möhümdigini nygtadylar. Dürli bilelikdäki çäreleri guramagyň, alabaýlaryň özboluşly aýratynlyklaryny wagyz etmegiň zerurdygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda daşary ýurtly kärdeşler bilen özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýmak hem-de giňeltmek assosiasiýanyň esasy wezipeleriniň biridir.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan alabaý itini ýetişdirmekde, köpeltmekde we onuň şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda tapawutlanan raýatlara “Türkmenistanyň at gazanan itşynasy” diýen hormatly at dakyldy. Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň prezidentiniň Çözgüdine laýyklykda, assosiasiýanyň täze agzalaryna agzalyk şahadatnamalary gowşuryldy.

Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň toplumynda Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi. Onuň çäklerinde “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” atly halkara bäsleşigiň jemleýji tapgyry hem-de döredijilik işgärleriniň arasynda guralan bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Eminler toparynyň çözgüdi esasynda, “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” adyna Içeri işler ministrligine degişli Goňurhan atly alabaý mynasyp boldy.

Geçen hepdede Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Hepdelik “Bitewülik köpdürlülikde” şygary bilen geçirildi.

Dabara gatnaşyjylaryň öňünde gutlag sözi bilen çykyş eden Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky ilçisiniň wezipesini ýerine ýetiriji Renata Wrubel, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň we Rumyniýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri bu çäräniň parahatçylygy, dostlugy pugtalandyrmakdaky, medeni-bilim gymmatlyklaryny alyşmakdaky we ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmekdäki ähmiýetini nygtadylar.

Döredijilik çäresiniň maksatnamasyna konsertler, sergiler, döredijilik duşuşyklary, ussatlyk sapaklary, maslahatlar, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary hem-de giň köpçülik üçin okuw maslahatlary, Ýewropa ýurtlarynyň aşhanasynyň tagamlarynyň festiwaly girizildi.

Geçen hepdäniň beýleki wakalarynyň hatarynda Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» ady bilen geçirilen halkara maslahat we sergi bar. Ol «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy (NaPeCo), Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, “Türkmen Forum” hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda «Gaffney Cline» britan kompaniýasynyň goldaw bermeginde guraldy.

Daşary ýurt kompaniýalarynyň, iri halkara guramalaryň we banklaryň wekilleri forumyň maslahatlaşmalaryna sanly ulgam arkaly goşuldylar. Forum ýüzlerçe adamy, şol sanda 45-e golaý ýurtdan wekilleri bir ýere jemledi. Ýangyç-energetika toplumynda halkara, sebit we ýurt derejesinde senagatyň geljekki strategiýasyny kemala getirmäge bagyşlanan tanyşdyrmalar boldy.

Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda eksponentleriň 40-dan gowragy, şolaryň hatarynda daşary ýurt kompaniýalarynyň 10-dan gowragy, hususan-da, Azerbaýjan Respublikasyndan, Beýik Britaniýadan, Awstriýadan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Malaýziýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Russiýa Federasiýasyndan, Singapurdan, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Türkiýe Respublikasyndan, Ýaponiýadan we beýlekilerden wekiller diwarlyklaryny görkezdiler.

Halkara maslahatda energetika bazarynyň ösüşindäki ählumumy ýagdaýlara we hyzmatdaşlygyň geljegi, daşary ýurtly maýa goýumlaryny çekmek arkaly, şol sanda Hazar deňziniň türkmen bölegini özleşdirmek boýunça ozaldan bar bolan nebit we gaz känlerini işläp taýýarlamak, täzelerinde gazyp almak işlerini işjeňleşdirmek ýaly möhüm meselelere garaldy. Dünýäniň gaz senagatynyň parnik gazlaryň zyňyndylaryny azaltmak boýunça alyp barýan işleri, nebitgaz pudagy üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň hatarynda boldy. Maslahatyň çäklerinde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň ýolbaşçylary bilen olaryň daşary ýurtly hyzmatdaşlarynyň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar, şol sanda sanly ulgam arkaly duşuşyklar geçirildi. Olaryň dowamynda hyzmatdaşlygyň strategik ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mahlasy, geçen hepdäniň wakalary döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda durmuşyň ähli ulgamlaryny mundan beýläk-de ösdürmäge, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri we daşary syýasatymyzyň yzygiderli, üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy.

Soňky habarlar
23.07
Türkmenistan durmuşyň ähli ugurlarynda ösüşiň täze belentliklerini nazarlaýar
23.07
Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy
22.07
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
22.07
Türkmenistanyň Prezidenti Müsür Arap Respublikasynyň Prezidentini gutlady
22.07
Aşgabatda “Olimpiada — 2024-e” gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi
22.07
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 14 million 70 müň dollaryndan gowrak boldy
21.07
XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna
21.07
Türkmenistanyň Prezidenti Belgiýanyň Patyşasyny gutlady
21.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
20.07
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Karary
top-arrow