Baş sahypa
\
Hepdäniň wakalary
\
Halkymyzyň tutanýerli zähmeti bilen eziz Diýarymyz üstünliklere beslenýär
Hepdäniň wakalary
Halkymyzyň tutanýerli zähmeti bilen eziz Diýarymyz üstünliklere beslenýär
Çap edildi 12.05.2024
639

Geçen hepde möhüm wakalara baý bolup, olar «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ýurdumyzyň ösüş depginini we döredijilik kuwwatyny giňden açyp görkezdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ynsanperwer döwlet syýasaty ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, ählumumy howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň üpjün edilmegine gönükdirilendir.

6-njy maýda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly meselelere garaldy. Ekinlerden bol hasyl almak boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine toplumlaýyn çemeleşmegiň, galla oragy möwsümini guramaçylykly geçirmek üçin taýýarlyk işleriniň ýokary derejede bolmagynyň zerurdygyna aýratyn üns çekildi. Şunuň bilen bir hatarda, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalarda göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ýakyn wagtda ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan desgalaryň açylyş dabaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

8-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow möhüm desgalaryň ulanmaga berilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy.

Ir bilen döwlet Baştutanymyzyň dikuçary ýörite meýdança gondy. Hormatly Prezidentimiz bu ýerden ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenen Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine bardy.

2005-nji ýylda ulanmaga berlen Bäherden sement zawody Merkezi Aziýa sebitinde şeýle kärhanalaryň iň irileriniň biridir. Zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, “Beýik bina” hususy kärhanasy tarapyndan amala aşyryldy. Şeýle hem bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine Germaniýanyň önümçilik işini meýilnamalaşdyrmak we sement senagaty üçin taslamalary dolandyrmak boýunça hyzmatlary hödürleýän “KHD Humboldt Wedag” iri inženerçilik kompaniýasy çekildi.

250-ä golaý iş orny döredilen täze zawodda ýokary hilli sementiň “PS-400”, “PS-500”, “PS-600” görnüşleri hem-de sulfata durnukly portlandsement öndüriler. Ähli önümçilik işiniň doly awtomatlaşdyrylmagy, zawodyň işgärleriniň ýokary öndürijilikli işi üçin amatly şertleriň döredilmegi bu taslamanyň durmuşa geçirilmeginde esasy şert bolup durýar. Beýleki desgalarda bolşy ýaly, bu zawodda hem önümçiligiň ekologik taýdan arassalygyna, ähli bellenen kadalaryň berjaý edilmegine aýratyn üns berildi. Bu bolsa ýurdumyzdaky iri senagat desgalarynyň gurluşygyna bildirilýän üýtgewsiz talaplaryň biridir.

Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň ýaşaýjylaryna ýokary hilli ýolagçy hyzmatlaryny ýola goýmak üçin niýetlenen täze, döwrebap awtobuslaryň 200-e golaýyny sowgat berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda ýene bir iri durmuş maksatly desganyň — Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde ýerleşýän, kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metre deň bolan suw arassalaýjy desganyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine geldi. Täze toplum ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň häzirki zaman ýöriteleşdirilen enjamlary bilen üpjün edilendir.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararlaryna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň «Parahat — 7» ýaşaýyş toplumynda jemi 162 öýli, 9 gatly 10 sany döwrebap ýaşaýyş jaýy we Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesinde 320 orunlyk çagalar bagy gurlar.

8-9-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli dabaralara hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz beýleki belent mertebeli myhmanlar — wekiliýetleriň ýolbaşçylary bilen bilelikde Gyzyl meýdanyň merkezi münberinden harby ýörişi synlady. Asylly däbe görä, döwlet Baştutanlary Aleksandrow bagynda Näbelli esgeriň guburyna gül desselerini goýmak dabarasyna gatnaşdylar.

Döwlet Baştutanymyz tutuş adamzadyň parahat durmuşy hem-de azatlygy ugrunda Beýik Watançylyk urşunda faşizme garşy söweşlerde wepat bolan gahrymanlary hatyralap, Baky oda gül dessesini goýdy.

Ýurdumyzda Ýeňiş güni dabaraly ýagdaýda bellenildi. Häzirki we geljek nesilleriň nurana ertirleriniň hatyrasyna wepat bolanlary hatyralamak üçin ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, hormatly ýaşulular, paýtagtymyzyň köp sanly ýaşaýjylarydyr myhmanlary “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdança ýygnandylar.

“Baky şöhrat” ýadygärligine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan ajaýyp gül çemeni goýuldy.

Şanly senäniň öňüsyrasynda Diýarymyzyň ähli sebitlerinde ýaşuly nesliň wekilleri bilen duşuşyklar geçirildi, aýdym-sazly medeni-köpçülikleýin çäreler guraldy. Gazaply ýyllaryň uruş weteranlaryna, şeýle-de tyl zähmetkeşlerine, esgerleriň ýanýoldaşlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul we gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

10-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine döwlet durmuşynyň birnäçe meseleleri girizildi. Hususan-da, milli kanunçylygy yzygiderli kämilleşdirmek, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginde hem-de Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek, nebitgaz pudagynyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, raýat awiasiýasy ulgamy üçin halkara derejeli hünärmenleri taýýarlamak, Germaniýanyň “Deutsche Bahn Holding” kompaniýasy bilen demir ýollar pudagynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly meseleler barada hasabatlar diňlenildi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda bugdaýyň öndürilýän möçberini yzygiderli artdyrmagyň, ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamagyň, ammarlara, elewatorlara bökdençsiz tabşyrmagyň hem-de bugdaý öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmegiň möhüm ähmiýetini belläp, «Türkmenistanda 2024-nji ýylyň galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça çäreler hakynda» Karara gol çekdi.

Beýik şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli öňde boljak dabaralara taýýarlyk işleri hakynda-da hasabat berildi. 17-nji maýda Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň we beýik türkmen şahyrynyň ýadygärliginiň açylyş dabarasyny geçirmek meýilleşdirilýär. Şeýle-de bu ýerde daşary ýurtlaryň meşhur söz ussatlarynyň, ýazyjy-şahyrlarynyň heýkelleri ýerleşdirilendir. Dabaranyň çäklerinde edebi-çeper kompozisiýalaryň görkezilişini, ýurdumyzyň teatr artistleriniň, medeniýet, sungat ussatlarynyň çykyşlaryny, ýadygärlige gül goýmak çäresini, yşyklaryň we dronlaryň üsti bilen şekilleriň görkezilişini, baýramçylyk feýerwerkini guramak göz öňünde tutulýar.

Dabara Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, oňa medeniýet ministrleri derejesinde geçiriljek halkara maslahata hem-de “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly halkara ylmy maslahata gatnaşjak daşary ýurtly myhmanlaryň, TÜRKSOÝ-na agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň wekilleriniň, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmaklary meýilleşdirilýär.

Ýubileý çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, ýurdumyzyň baş şäherini baýramçylyk äheňinde bezemek boýunça degişli işler geçirilýär.

15 — 17-nji maýda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi geçiriler. Sergä azyk we oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaplamak, saklamak, gaýtadan işlemek boýunça ýöriteleşen kompaniýalaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Onuň çäklerinde täze tehnologiýalaryň, döwrebap enjamlaryň, önümleriň tanyşdyrylyş çäreleri guralar, tejribe alyşmak, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen, ikitaraplaýyn duşuşyklar geçiriler.

Ylymlar güni mynasybetli geçiriljek dabaralara hem taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Olaryň çäklerinde 12-13-nji iýunda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahat, 8-nji iýunda bolsa Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Ýaşyl” ykdysadyýetiň möhüm ugurlary: eko-, nano-, bio- we maglumat tehnologiýalary” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçiriler. Mundan başga-da, 12-nji iýunda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy bolar.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ylym ulgamyna innowasion tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna uly üns berilýändigini nygtap, “Türkmenistanda biotehnologiýany toplumlaýyn ösdürmegiň 2024 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” tassyklamak hakynda” Karara gol çekdi.

Mejlisde abraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda yzygiderli amala aşyrylýan ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi. Ýewropa Bileleşigi bilen ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygy muňa aýdyň mysal hökmünde görkezmek bolar. Bu hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak maksady bilen, 2024-nji ýylyň 14-nji maýynda “Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygy: geljegiň hatyrasyna bilelikdäki işler” atly maslahaty geçirmek teklip edilýär. Şeýle hem Ýewropa Bileleşigi tarapyndan amala aşyryljak täze taslamalar bilen tanyşdyrmak boýunça metbugat maslahatyny geçirmek, bu guramanyň ýurdumyzda alyp barýan işleri baradaky sergini guramak meýilleşdirilýär.

16-njy maýda Aşgabatda geçiriljek Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň 10-njy mejlisine taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Halkara Zähmet Guramasy bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça degişli teklipler hödürlenildi. Däp bolan hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Halkara Zähmet Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça çäreleriň 2024-2025-nji ýyllar üçin «Ýol kartasy» işlenip taýýarlanyldy. Şunuň bilen baglylykda, onda göz öňünde tutulan çäreleriň durmuşa geçirilmegine ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagy teklip edilýär.

Şu ýylyň 3 — 14-nji iýuny aralygynda Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherinde HZG-niň Halkara zähmet maslahatynyň 112-nji mejlisiniň geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigi habar berildi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň wekiliýetiniň Ženewa şäherine saparynyň çäklerinde bu guramanyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri bilen duşuşyklaryň guralmagy maksadalaýyk hasaplanýar. 2024-nji ýylda geçirilmegi meýilleşdirilýän bilelikdäki çäreleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, şu ýylyň 14 — 17-nji maýy aralygynda Halkara Zähmet Guramasynyň halkara zähmet kadalary boýunça hünärmenleriniň Türkmenistana saparyny guramak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek we berkitmek boýunça zerur tagallalary edýändigini belläp, Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahaty ýokary derejede guramagy tabşyrdy. Şunuň bilen bir hatarda, Türki medeniýetiň halkara guramasyna agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň 10-njy mejlisine hem gowy taýýarlyk görülmegini üpjün etmek tabşyryldy. Halkara Zähmet Guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça degişli tabşyryklar berildi.

Geçen hepdede türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna baryp gördi we atçylyk sportunyň dürli görnüşleriniň häzirki zaman ülňülerine laýyklykda ösdürilişi bilen gyzyklandy.

8-nji maýda Bäherden etrabynyň hassahanasyna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna satyn alnan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi.

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2021-nji ýylyň mart aýynda döredilen Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygyny goramak ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Gaznanyň bank hasaplaryna raýatlardan hem-de edara görnüşli taraplardan pul serişdeleri yzygiderli gelip gowuşýar. Bu serişdeler howandarlyga mätäç çagalara lukmançylyk, bilim hyzmatlaryny bermäge, olaryň doly derejeli dynç almaklary üçin mümkinçilikleri döretmäge, beýleki degişli zerurlyklary kanagatlandyrmaga gönükdirilýär. Ynsanperwerlik kömeginiň dostlukly döwletleriň çylşyrymly durmuş ýagdaýyna düşen çagalaryna hem berilýändigini bellemek gerek.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda ýene bir ajaýyp sahypany açyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeleriň üstünliklere beslenýändiginiň nobatdaky güwäsi boldy.

Soňky habarlar
14.07
Adam baradaky alada — Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet syýasatynyň möhüm ugry
14.07
Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
14.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
14.07
KHBS üçin maglumat
13.07
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
12.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
12.07
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň edermen gallaçylaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine
12.07
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberini ýokarlandyrmak hakynda
12.07
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.M.ORAZDURDYÝEWA hakynda
12.07
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany J.Ş.GURBANGELDIÝEW hakynda
top-arrow