Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
Syýasat habarlary
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
Çap edildi 21.04.2024
437

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Filippinler Respublikasynyň Hökümetiniň we halkynyň adyndan Size hem-de Türkmenistanyň halkyna Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy beýan edýärin. Bu nurana baýramda filippin halky tutuş dünýäde parahatçylyk barada doga-dileg edip, Türkmenistan bilen raýdaşlygyny beýan etdiler.

Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, bagtyýarlyk, üstünlik, türkmen halkyna bolsa abadançylyk, rowaçlyk arzuw edýärin.

Siziň Alyhezretiňize belent hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Ferdinand Markos,

Filippinler Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Mukaddes Oraza baýramy mynasybetli Size bagtyýarlyk baradaky iň gowy arzuwlarymyzy beýan edýäris.

Singapur Respublikasynyň Premýer-ministri

Li Sýan Lun maşgalasy bilen.

***

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Sizi mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Goý, bu baýram Size we Türkmenistanyň halkyna bagtyýarlyk, mundan beýläk-de ösüş, abadançylyk getirsin!

Abiý Ahmed,

Efiopiýa Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri.

***

 Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Mukaddes Oraza baýramy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan etmäge şatdyryn. Size berk jan saglyk, ähli musulman ymmatyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk arzuw edýärin.

Beýik Biribardan Siziň tutan orazalaryňyzy, okan tarawa namazlaryňyzy we sogap işleriňizi öz dergähinde kabul etmegini, döwletlerimiziň arasyndaky doganlyk gatnaşyklary dowamata atarmagyny, iki ýurduň halkyna rowaçlyk, abadançylyk eçilmegini dileýärin.

Muhammad Ýunus Al-Manfi,

Liwiýanyň Prezident Geňeşiniň Başlygy.

Soňky habarlar
22.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Bagtyýarlyk” agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
22.05
Metbugat habary
22.05
Sagdyn we bagtyýar çagalar — Watanymyzyň beýik geljeginiň kepili
21.05
Watanymyzyň mukaddes tugunyň astynda ösüşiň täze sepgitlerine tarap
21.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýran Yslam Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasyna bardy
top-arrow