Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «John Deere» kompaniýasynyň oba hojalyk bölüminiň prezidenti bilen duşuşdy
Syýasat habarlary
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «John Deere» kompaniýasynyň oba hojalyk bölüminiň prezidenti bilen duşuşdy
Çap edildi 26.09.2023
351

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «John Deere» amerikan kompaniýasynyň oba hojalyk bölüminiň prezidenti Mark fon Pents bilen duşuşdy.

Işewür duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Gahryman Arkadagymyzy ýetip gelýän baýram — Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bilen mähirli gutlady we ýurdumyzyň halkyna abadançylyk, rowaçlyk arzuw etdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, şu baýramçylyk günlerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan hyzmatdaşlary Türkmenistanda mübäreklemäge şatdygyny belledi. Gahryman Arkadagymyz ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselesi barada durup geçip, oba hojalygynyň milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biridigini, azyk howpsuzlygyny üpjün etmegiň bolsa halkymyzyň abadançylygy bilen gönüden-göni baglydygyny nygtady.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzda obasenagat toplumynyň önümçilik kuwwatlyklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça maksadalaýyk çäreler görülýär. Bu toplumyň işine öňdebaryjy tehnologiýalar, dünýäniň iň gowy tejribesi ornaşdyrylýar. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi gyzyklanma bildirilip ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, «John Deere» kompaniýasy bilen ýola goýlan işewür gatnaşyklaryň uzak möhletli häsiýete eýedigi bellenildi. Bu kompaniýa obasenagat ulgamynda Türkmenistanyň öňden gelýän ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar.

Bellenilişi ýaly, şu ýyl işjeň özara gatnaşyklara 30 ýyl dolýar. Amerikan kompaniýasynyň Türkmenistana iberýän dürli görnüşli oba hojalyk tehnikalarynyň sanynyň artmagy köpýyllyk hyzmatdaşlygyň okgunly ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Obasenagat toplumy üçin niýetlenen «John Deere» kysymly ýöriteleşdirilen tehnikalar ýurdumyzyň toprak-howa şertlerinde netijeli işleýär. Türkmenistan üçin ýokary hünärli ugurdaş hünärmenleri taýýarlamak uzak möhletli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biridir. Bu ulgamdaky hyzmatdaşlygyň hem üstünlikli dowam etdirilmegi üçin oňat mümkinçilikler bar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we «John Deere» kompaniýasynyň netijeli gatnaşyklary giňeltmäge taýýardygy tassyklanyldy.

Duşuşygyň ahyrynda işewür türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa düýpli we netijeli söhbetdeşlik, kompaniýa bildirilýän ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, «John Deere» kompaniýasynyň özüniň hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine ýetirmäge örän jogapkärli çemeleşjekdigine ynandyrdy.

Soňky habarlar
11.12
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 83 million 643 müň dollaryndan gowrak boldy
10.12
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Geljekde-de mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda ähli zerur işler amala aşyrylar
09.12
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy
09.12
Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi
08.12
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanda lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär
07.12
«Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda ýüze çykýan howplara taýýarlyk we olara garşy göreşmek meseleleri boýunça Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahatyna gatnaşyjylara
07.12
Türkmenistanda Kuweýt Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow