Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
Çap edildi 24.09.2023
351

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Hormatly jenap Prezident, gadyrly doganym!

Doglan günüňiz mynasybetli Türkiýe Respublikasynyň halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Sizi tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Türkiýe bilen Türkmenistanyň doganlyk halklarynyň taryhy we medeni kökleriniň umumylygyna esaslanýan dostlukly gatnaşyklarymyzyň iki halkyň bähbidine yzygiderli pugtalandyrylýandygyny kanagatlanma bilen bellemek isleýärin. Türkiýe Respublikasyna meýilleşdirilýän saparyňyzyň çäklerinde Sizi görmäge şatdyryn.

Ikitaraplaýyn görnüşde bolşy ýaly, abraýly halkara guramalaryň, hususan-da, Türki Döwletleriň Guramasynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygymyzyň mundan beýläk-de çuňlaşdyryljakdygyna berk ynanýaryn.

Pursatdan peýdalanyp, Siziň Alyhezretiňize we ýakynlaryňyza berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk arzuw edýärin.

Rejep Taýyp Ärdogan,

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti.

* * *

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we arzuwlarymy beýan edýärin. Siziň baştutanlygyňyzda Türkmenistanyň syýasy we durmuş-ykdysady ulgamlardaky ösüşiniň dowam etdiriljekdigine, halkara abraýynyň has-da pugtalanjakdygyna ynanýaryn.

Ýakyn ýyllarda, bilelikdäki tagallalarymyzyň netijesinde, dostlukly halklarymyzyň bähbidine ermeni-türkmen hyzmatdaşlygynyň gün tertibiniň üstüni täze başlangyçlar we maksatnamalar bilen ýetirip biljekdigimize umyt edýärin.

Siziň Alyhezretiňiz, Size berk jan saglyk, jogapkärli döwlet işiňizde mundan beýläk-de üstünlikleri, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk we abadançylyk arzuw edýärin!

Nikol Paşinýan,

Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri.

* * *

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Serdar Gurbangulyýewiç!

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň adyndan Size doglan günüňiz mynasybetli gutlaglarymy beýan edýärin.

Siz täzeçil syýasy we döwlet işgäri bolmak bilen, Türkmenistanyň hem-de onuň halkara abraýynyň pugtalandyrylmagynyň bähbidine yhlasly zähmet çekýärsiňiz. Arkalaşygyň ýurtlarynyň parlamentarileri Siziň GDA gatnaşyjy döwletleriň arasyndaky köpugurly hyzmatdaşlygyň we dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegine goşýan uly şahsy goşandyňyza ýokary baha berýärler.

Çuňňur hormatlanylýan Serdar Gurbangulyýewiç, Size egsilmez güýç-kuwwat we Türkmenistanyň abadançylygynyň, onuň raýatlarynyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan köpugurly işiňizde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw edýärin!

Dmitriý Kobiskiý,

GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň Baş sekretary.

* * *

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar Berdimuhamedowa

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Doglan günüňiz mynasybetli mähirli gutlaglarymy kabul ediň!

Size ýurduňyzyň we halkyňyzyň bähbidine alyp barýan jogapkärli döwlet işiňizde uly üstünlikleri, strategik durmuş-ykdysady taslamalary, giň gerimli jemgyýetçilik ähmiýetli maksatnamalary durmuşa geçirmekde egsilmez güýç-kuwwat arzuw edýärin. Ýurduňyza bolan söýgiňiz, kakaňyz Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowyň işini dowam etdirmekdäki yhlasyňyz döredijilikli işiňizde Size ylham bersin! Size berk jan saglyk, ruhubelentlik, Türkmenistanyň bähbidine ähli asylly başlangyçlaryňyzda üstünlikleri arzuw edýärin.

Doganlyk halklarymyzyň bähbidine netijeli hyzmatdaşlyga umyt etmek we Size hormat goýmak bilen, şeýle hem Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagynyň hem-de ählumumy parahatçylygyň hatyrasyna,

Rustam Minnihanow,

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany.

Soňky habarlar
11.12
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 83 million 643 müň dollaryndan gowrak boldy
10.12
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Geljekde-de mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda ähli zerur işler amala aşyrylar
09.12
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy
09.12
Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi
08.12
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanda lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär
07.12
«Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda ýüze çykýan howplara taýýarlyk we olara garşy göreşmek meseleleri boýunça Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahatyna gatnaşyjylara
07.12
Türkmenistanda Kuweýt Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow