Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistanyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistanyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Çap edildi 22.09.2023
313

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Dostlukly ýurduň Lideri döwlet Baştutanymyzy doglan güni bilen gutlap, berk jan saglyk, bagt, köpugurly hem-de jogapkärli döwlet wezipesinde berkarar Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Özbegistanyň Prezidenti pursatdan peýdalanyp, döwletara gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna we hemmetaraplaýyn ösdürilmegine ägirt uly şahsy goşant goşýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyza özüniň mähirli salamyny ýetirmegi haýyş etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglardyr hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň doganlyk Özbegistan bilen dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berýändigini belledi.

Biz köp zatlar baglanyşdyrýan hem-de ýakynlaşdyrýan ýakyn goňşymyz bilen hemmetaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet berýäris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Nygtalyşy ýaly, soňky ýyllarda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk giň ugurlar boýunça ösdürilip, hil taýdan täze derejä çykaryldy.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky döwletara dialogyň çuňňur hoşniýetlilik, açyklyk bilen tapawutlanýandygyny, ikitaraplaýyn gepleşiklerdäki özara ynanyşmak ýagdaýynyň bolsa möhüm meseleleri çözmek üçin tagallalaryň öz wagtynda birleşdirilmegine ýardam edýändigini aýratyn nygtady. Häzirki wagtda biziň ýurtlarymyzyň diňe bir ikitaraplaýyn görnüşde däl-de, abraýly halkara düzümleriň çäklerinde-de üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändikleri bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz ýakynda Duşenbede we Nýu-Ýorkda geçirilen ýokary derejeli çäreleriň çäklerinde guralan duşuşyklary ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny belläp, hut şeýle gatnaşyklaryň hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döredýändigini, geljegi uly ugurlar boýunça döwletara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine itergi berýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutanlary söhbetdeşligiň çäklerinde ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň okgunly ösýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Munuň özi oba hojalyk, elektroenergetika pudaklaryna, nebitgaz toplumyna we beýleki ulgamlara hem degişlidir. Soňky ýyllarda sebitleriň arasyndaky hyzmatdaşlyk has işjeňleşdirildi. Işewürler toparlarynyň arasynda göni gatnaşyklar üstünlikli amala aşyrylýar.

Mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz özbek kärdeşine Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna goşýan uly şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Telefon söhbetdeşliginiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew birek-birege berk jan saglyk we jogapkärli döwlet işlerinde uly üstünlikleri, iki ýurduň doganlyk halklaryna bolsa parahatçylyk, abadançylyk, rowaçlyk arzuw etdiler.

Soňky habarlar
09.12
Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi
08.12
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanda lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär
07.12
«Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda ýüze çykýan howplara taýýarlyk we olara garşy göreşmek meseleleri boýunça Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahatyna gatnaşyjylara
07.12
Türkmenistanda Kuweýt Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Türkmenistanda Zimbabwe Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Taryhy-medeni miras — halkyň ruhy baýlygy
07.12
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
top-arrow