Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistan — ABŞ: parlamentara gatnaşyklar ösdürilýär
Syýasat habarlary
Türkmenistan — ABŞ: parlamentara gatnaşyklar ösdürilýär
Çap edildi 28.08.2023
917

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisinde ýurdumyza sapar bilen gelen ABŞ-nyň Kongresiniň Wekiller palatasynyň wekiliýeti bilen geçirilen duşuşykda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň, ilkinji nobatda, parlamentara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmeginiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylan esasy mesele boldy.

Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa myhmanlary mähirli mübärekläp, ähli ugurlar boýunça netijeli döwletara dialogy ösdürmäge ýardam berýän parlamentara gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýurdumyzda aýratyn ähmiýet berilýändigini nygtady.

Duşuşygyň çäklerinde myhmanlar milli parlamentiň düzümi hem-de Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ägirt uly özgertmelerini amala aşyrmaga gönükdirilen kanun çykaryjylyk işi bilen tanyşdyryldy.

Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde Türkmenistanda berk kanunçylyk binýady döredilip, onda dünýäniň bu ulgamdaky iň gowy tejribesi toplanandyr. Soňky ýyllarda işlenip taýýarlanylan we kabul edilen möhüm kanunlar hem-de kadalaşdyryjy hukuk namalary türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän özgertmelere täze itergi berdi.

ABŞ-nyň Kongresiniň Wekiller palatasynyň wekiliýetiniň agzalary Garaşsyz Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk syýasatynyň ähmiýetini bellediler. Bu syýasat ählumumy parahatçylygy hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmak maksady bilen alnyp barylýan öňüni alyş diplomatiýasynyň netijeli guralyna öwrüldi.

Söhbetdeşler häzirki günde ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşlerde, şol sanda iri halkara hem-de sebit guramalarynyň ugry boýunça üstünlikli ösdürilýän türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň ýeten derejesine ýokary baha berip, deňhukuklylyk we özara hormat goýmak ýörelgeleri esasynda ýola goýulýan köpugurly hyzmatdaşlyga täze itergi bermegi maksat edinýändiklerini tassykladylar.

Dürli ulgamlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň bar bolan uly kuwwatyny nazara almak bilen, iki ýurduň parlamentarileriniň arasynda has ýakyn gatnaşyklary ýola goýmagyň we kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Netijeli we ynanyşykly ýagdaýda geçen duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar parlamentara gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmeginiň Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygynyň okgunly ösdürilmegine, iki ýurduň halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam berjekdigine ynam bildirdiler.

Soňky habarlar
20.02
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
20.02
Döredijilikli syýasat we netijeli hyzmatdaşlyk — Watanymyzyň okgunly ösüşiniň möhüm şerti
19.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
19.02
Türkmenistanda Meksikanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
19.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 44 million 563 müň dollaryndan gowrak boldy
18.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglamak hakynda
18.02
Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk dörediji syýasaty we diplomatiýasy
17.02
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň diplomatik işgärlerine
16.02
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
15.02
Türkmenistanyň Prezidenti Litwa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
top-arrow