Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
Syýasat habarlary
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
Çap edildi 20.06.2022
855

Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Pakistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli iberen gutlag hatyňyz üçin hoşallyk bildirýärin.

Pakistan Türkmenistan bilen ýola goýlan gatnaşyklara ýokary baha berýär. Şol gatnaşyklar özara ynanyşmak hem-de birek-biregiň bähbitlerini göz öňünde tutmak ýörelgelerine daýanýar. Biziň ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyz Günorta we Merkezi Aziýanyň arasynda energetika hyzmatdaşlygynyň hem-de ykdysady taýdan ýakynlaşmagyň ilerledilmegi bilen baglylykda möhüm ähmiýete eýedir. Bu bolsa tutuş sebitiň gülläp ösmegine we abadançylygyna ýardam eder.

Pakistanyň Türkmenistan bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň yzygiderli pugtalandyrylmagyna taýýardygyny tassyklamak isleýärin.

Pursatdan peýdalanyp, Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden berk jan saglyk we abadançylyk, Türkmenistanyň halkyna bolsa mundan beýläk-de gülläp ösüş, rowaçlyk arzuw edýärin.

Siziň Alyhezretiňiz, Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Arif Alwi,
Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Pakistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli iberen gutlag hatyňyza hoşallyk bildirýärin.

Pakistanyň Türkmenistan bilen mundan beýläk-de hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga hem-de özara gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygymyzy çuňlaşdyrmaga berk ynanýandygyny tassyklamak isleýärin. Siziň bilen, aýratyn-da, söwda we maýa goýum ulgamlarynda gatnaşyklarymyzy giňeltmäge umyt edýäris.

Iki ýurduň arasynda energetika we beýleki taslamalaryň öz wagtynda amala aşyrylmagynyň Günorta hem-de Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary, ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda umumy garaýşymyzyň durmuşa geçirilmeginde bizi ýakynlaşdyrjakdygy baradaky pikiriňizde Siziň Alyhezretiňiz bilen doly ylalaşýaryn.

Pursatdan peýdalanyp, Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we abadançylyk, Türkmenistanyň halkyna bolsa geljekde-de gülläp ösüş, rowaçlyk arzuw edýärin.

Siziň Alyhezretiňiz, Size belent hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Muhammad Şahbaz Şarif,
Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri.

Soňky habarlar
26.03
Saýlawlar – 2023: türkmen jemgyýetiniň demokratik ýörelgeleri pugtalandyrylýar
26.03
Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek dowam edýär
26.03
Hormatly Prezidentimiz parlament saýlawlaryna gatnaşdy
26.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy parlament saýlawlaryna gatnaşdy
26.03
Parlament saýlawlarynda 60% gowrak saýlawçylar ses berdi
26.03
Türkmenistanda parlament saýlawlary dowam edýär
26.03
Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirilýär
26.03
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek başlandy
25.03
Türkmenistanyň türgenleri Taekwondo ITF görnüşi boýunça Merkezi Aziýa çempionatynda 19 medala mynasyp boldular
24.03
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
top-arrow