Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Harby atlary dakmak hakynda
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Harby atlary dakmak hakynda
Çap edildi 31.08.2021
2943

Mukaddes harby borjuny ak ýürekden berjaý edip, Watanymyzyň goranmak ukybyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary üçin, şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

podpolkownik Röwşen Amanmämmedowiç Aýazowa,

podpolkownik Didar Mälikberdiýewiç Ataýewe,

podpolkownik Şawkatjan Ýakubowiç Atakulyýewe,

podpolkownik Saparmyrat Annamyradowiç Tüýliýewe

polkownik harby adyny dakmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Ýaragly 

Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy 

Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 31-nji awgusty.

Soňky habarlar
12.08
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
12.08
Türkmenistanda Hazar deňziniň güni bellenildi
11.08
2022-nji ýylyň iýuly: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp
10.08
Harby-Deňiz Güýçleri eziz Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda
09.08
Halkymyzyň abadançylygynyň we ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine
08.08
Türkmenistanyň Prezidenti Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy