Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Harby atlary dakmak hakynda
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Harby atlary dakmak hakynda
Çap edildi 31.08.2021
1927

Mukaddes harby borjuny ak ýürekden berjaý edip, Watanymyzyň goranmak ukybyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary üçin, şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

podpolkownik Röwşen Amanmämmedowiç Aýazowa,

podpolkownik Didar Mälikberdiýewiç Ataýewe,

podpolkownik Şawkatjan Ýakubowiç Atakulyýewe,

podpolkownik Saparmyrat Annamyradowiç Tüýliýewe

polkownik harby adyny dakmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Ýaragly 

Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy 

Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 31-nji awgusty.

Soňky habarlar
16.09
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylygyň öň ýanynda täze desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
16.09
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
16.09
«Türkmengeologiýa» gözleg-barlag işlerini geçirmek üçin Singapuryň kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar
16.09
«Türkmen atlary» Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durkuny täzelemek üçin «Berk ýol» HJ bilen şertnama baglanyşar
16.09
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasyny 2021-nji ýylda saklamak üçin çykdajylaryň sanawyny hem-de şu wekilhananyň wezipe sanawyny tassyklady
15.09
Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi