Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Çap edildi 07.05.2021
1663

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Onuň başynda dostlukly döwletiň Baştutany milli Liderimize öwezini dolup bolmajak ýitgi — kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykmagy zerarly ýene-de bir gezek çuňňur gynanjyny bildirdi we tutuş hytaý halkynyň adyndan duýgudaşlyk sözlerini beýan edip, sabyr-takatlylyk arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz HHR-iň Başlygyna minnetdarlyk bildirip, dostluk goldawyna ýokary baha berýändigini hem-de şu kyn günlerde Hytaýyň halkynyň we onuň Lideriniň agyr ýitgi zerarly gynanjyny paýlaşýandygyna sarpa goýýandygyny nygtady.

Soňra söhbetdeşler ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda üstünlikli ösdürilýän köpugurly türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar, halkara we sebit gün tertibiniň käbir meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Dostlukly döwletiň Baştutany Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge hem-de halkara giňişlikde utgaşykly özara hereketleri ilerletmäge möhüm ähmiýet berilýändigini nygtady.

Iki ýurduň Liderleri Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Si Szinpin soňky ýyllarda döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesiniň gazanylandygyny kanagatlanma bilen belläp, üstünlikli hyzmatdaşlygyň baý tejribesini we bar bolan ägirt uly kuwwaty nazara almak bilen, Türkmenistanyň hem-de Hytaýyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýändiklerini aýtdylar.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň iri ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolan Hytaý Halk Respublikasy bilen gatnaşyklaryna ýokary baha berip, türkmen tarapynyň ony mundan beýläk-de ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini belledi. Däp bolşy ýaly, şol hyzmatdaşlyk deňhukuklylyk, özara hormat goýmak hem-de birek-biregiň bähbitlerini nazara almak ýörelgelerine esaslanýar.

Söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk ulgamlary, dokma we himiýa senagaty hem-de beýleki köp sanly ulgamlar özara bähbitli hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Olar boýunça tagallalary birleşdirmegiň uly mümkinçilikleri bardyr.

Nebitgaz ulgamy ikitaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu babatda eýýäm bilelikdäki iri taslamalaryň ençemesi, ilkinji nobatda bolsa, üstünlikli ulanylýan Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi bilen baglanyşykly taslama amala aşyryldy. Bu gün şol gaz geçiriji boýunça türkmen tebigy gazy HHR-e iberilýär.

Şeýle hem ynsanperwer ulgamda, hususan-da, ylym, bilim, medeniýet, sport we syýahatçylyk ugurlary boýunça gatnaşyklary giňeltmegiň zerurdygy bellenildi. Munuň özi iki döwletiň Liderleriniň durmuşa geçirýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletara gatnaşyklaryň üstüniň iki ýurduň arasyndaky we abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, BMG-niň çäklerinde amala aşyrylýan netijeli hyzmatdaşlyk bilen ýetirilýändigini nygtady. Türkmenistan mundan beýläk-de bu ugurda hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi göz öňünde tutýar.

Dostlukly döwletleriň Baştutanlary netijeli hyzmatdaşlygyň geljeginiň uludygyny tassyklap, ýokary we hökümetara derejedäki yzygiderli gepleşikleriň gadymy dostlugyň binýadyna esaslanýan köpugurly türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönüden-göni ýardam etjekdigine ynam bildirdiler.

Dünýäni gurşap alan koronawirus ýokanjyna garşy göreşmekde halkara hyzmatdaşlyk ara alyp maslahatlaşmalaryň möhüm meseleleriniň biri boldy. Taraplar bu ugurda ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmegi hem-de pandemiýa garşy durmakda toplanan tejribäni alyşmagy göz öňünde tutýandyklaryny tassykladylar. Umumy pikire görä, diňe bilelikdäki tagallalardyr utgaşykly hereketler netijesinde, bu ählumumy howpa garşy oňyn netijeleri gazanmak mümkindir. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz HHR-iň Başlygyna saglygy goraýyş ulgamynda işjeň hyzmatdaşlyk üçin minnetdarlyk bildirdi.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we HHR-iň Başlygy Si Szinpin ýene-de bir gezek birek-birege hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, iki ýurduň halklaryna parahatçylyk, durnuklylyk hem-de döwlet ösüşiniň saýlanyp alnan ýolunda üstünlikleri arzuw etdiler.

Soňky habarlar
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti Wenesuela Boliwarian Respublikasynyň Prezidentini gutlady
04.07
Ýurdumyzda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň sebit maslahaty geçirildi
04.07
Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini gutlady
03.07
Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady