Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmen futbolçylary 2022-nji ýylyň Dünýä çempionatynyň saýlama oýunlaryny geçirerler
Sport
Türkmen futbolçylary 2022-nji ýylyň Dünýä çempionatynyň saýlama oýunlaryny geçirerler
Çap edildi 16.03.2021
7483

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň futbolçylary 2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna galan saýlama oýunlarynyň üçüsini Koreýa Respublikasynda geçirerler. Aziýa futbol konfederasiýasy şeýle karar kabul etdi.

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň bäş tapgyrdan soň 9 utuk bilen«Н» toparda birinji orny eýeleýandigini, onda Koreýa Respublikasynyň (8 utuk) Liwanyň (8 utuk), KHDR-nyň (8 utuk), Şri-Lankanyň (utuksyz) ýygyndy toparlarynyň çykyş edýändigini ýatladýarys. Ýöne Koreýa Respublikasynyň futbolçylary bir oýun az oýnadylar.

Bu toparyň ýaryşy 2019-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda başlanypdy. Onuň barşynda türkmenistanlylar öz meýdançasynda we myhmançylykda Şri-Lankanyň toparyny şol bir 2:0 hasabynda utupdylar, Aşgabatda KHDR-yň toparyndan 3:1 hasabynda üstün çykyp, öz meýdançasynda Koreýa Respublikasyndan bäsdeşlerinden 0:2 we myhmançylykda Liwanyň ýygyndysyndan 1:2 hasabynda utulypdylar.

2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna galan saýlama oýunlaryny Türkmenistanyň ýygyndy topary öz meýdançasynda Liwanyň topary, myhmançylykda -- Koreýa Respublikasyndan we KHDR-dan bäsdeşleri bilen oýnamalydy. Emma milli Assosiýasiýalar bilen maslahatlar netijesinde Aziýa futbol konfederasiýasy 2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna jemleýji saýlama oýunlaryny 8 ýurtda geçirmegi karar etdi.

«Н» toparyň saýlama ýaryşy 3-nji iýundan 15-nji iýun aralygynda Koreýa Respublikasynda geçiriler, onuň çäklerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary 3-nji iýunda Koreýa Respublikasynyň ýygyndysy bilen duşuşar, 11-nji iýunda Liwanyň futbolçylarynyň garşysyna oýnar we 15-nji iýunda KHDR-yň ýygyndysynyň garşysyna oýun bilenem ýaryşy jemlär.

Saýlama ýaryşyň ikinji tapgrynyň netijesi boýunça 2022-nji ýylyň dünýä çempionatynyň aýgytlaýjy tapgyryna ýygyndylaryň 12-si – toparlaryň ýeňijileriniň 8-si we toparlarda ikinji orny eýelän güýçli ýygyndylaryň 4-si çykar.

Soňky habarlar
15.06
Tekstil pudagynyň önümleri birža söwdasynda öň hatarda
14.06
Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
12.06
Milli ylmy mynasyp dowam etdirijiler sylaglandy
12.06
Ýokary hünärli harby gullukçylar — Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň ygtybarly daýanjy
12.06
Täzeçil tehnologiýalar — ösüşiň binýady
12.06
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de “Ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi” atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi