Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmen futbolçylary 2022-nji ýylyň Dünýä çempionatynyň saýlama oýunlaryny geçirerler
Sport
Türkmen futbolçylary 2022-nji ýylyň Dünýä çempionatynyň saýlama oýunlaryny geçirerler
Çap edildi 15.03.2021
4182

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň futbolçylary 2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna galan saýlama oýunlarynyň üçüsini Koreýa Respublikasynda geçirerler. Aziýa futbol konfederasiýasy şeýle karar kabul etdi.

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň bäş tapgyrdan soň 9 utuk bilen«Н» toparda birinji orny eýeleýandigini, onda Koreýa Respublikasynyň (8 utuk) Liwanyň (8 utuk), KHDR-nyň (8 utuk), Şri-Lankanyň (utuksyz) ýygyndy toparlarynyň çykyş edýändigini ýatladýarys. Ýöne Koreýa Respublikasynyň futbolçylary bir oýun az oýnadylar.

Bu toparyň ýaryşy 2019-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda başlanypdy. Onuň barşynda türkmenistanlylar öz meýdançasynda we myhmançylykda Şri-Lankanyň toparyny şol bir 2:0 hasabynda utupdylar, Aşgabatda KHDR-yň toparyndan 3:1 hasabynda üstün çykyp, öz meýdançasynda Koreýa Respublikasyndan bäsdeşlerinden 0:2 we myhmançylykda Liwanyň ýygyndysyndan 1:2 hasabynda utulypdylar.

2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna galan saýlama oýunlaryny Türkmenistanyň ýygyndy topary öz meýdançasynda Liwanyň topary, myhmançylykda -- Koreýa Respublikasyndan we KHDR-dan bäsdeşleri bilen oýnamalydy. Emma milli Assosiýasiýalar bilen maslahatlar netijesinde Aziýa futbol konfederasiýasy 2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna jemleýji saýlama oýunlaryny 8 ýurtda geçirmegi karar etdi.

«Н» toparyň saýlama ýaryşy 3-nji iýundan 15-nji iýun aralygynda Koreýa Respublikasynda geçiriler, onuň çäklerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary 3-nji iýunda Koreýa Respublikasynyň ýygyndysy bilen duşuşar, 11-nji iýunda Liwanyň futbolçylarynyň garşysyna oýnar we 15-nji iýunda KHDR-yň ýygyndysynyň garşysyna oýun bilenem ýaryşy jemlär.

Saýlama ýaryşyň ikinji tapgrynyň netijesi boýunça 2022-nji ýylyň dünýä çempionatynyň aýgytlaýjy tapgyryna ýygyndylaryň 12-si – toparlaryň ýeňijileriniň 8-si we toparlarda ikinji orny eýelän güýçli ýygyndylaryň 4-si çykar.

Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy