Esasy
\
Prezidentiň poçtasy
\
Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden
Prezidentiň poçtasy
Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden
Çap edildi 20.03.2017
6689

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Size hem-de doganlyk türkmen halkyna Nowruz bahar baýramy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy we iň oňat arzuwlarymy ibermek mende uly kanagatlanma döredýär. Gadymy hem-de baky juwan Nowruz tebigatyň galkynmagyny we täzelenişi alamatlandyrýar, döwletlerimiziň we halklarymyzyň ýakyndygyny we taryhynyň umumydygyny ýüze çykaryp, olaryň arasyndaky dostlugyň hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň has-da berkemegine ýardam berýär. Baharyň ilkinji günlerinde Siziň bilen Türkmenistanda bolan duşuşyklarymyzy we gepleşiklerimizi aýratyn mähir bilen ýatlaýaryn. Şol gepleşikler özbek-türkmen gatnaşyklarynyň meseleleriniň giň toplumy boýunça diňe bir özara pikir alyşmaga mümkinçilik bermän, eýsem-de, iki duldegşir we doganlyk ýurtlaryň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlygyň nusgasyny bütin dünýä jemgyýetçiligine nobatdaky gezek görkezdi. Bilelikdäki tagallalarymyz arkaly, tutuş sebitiň parahatçylygynyň, durnuklylygynyň hem-de rowaçlylygynyň, döwletlerimiziň halklarynyň bähbitlerine köptaraply we uzakmöhletli özbek-türkmen hyzmatdaşlygynyň has-da ösdürilmegini we çuňlaşdyrylmagyny üpjün etjekdigimize çuňňur ynanýaryn. Şu nurana baýramçylyk günlerinde Size, hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Siziň mähribanlaryňyza we ýakynlaryňyza berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de jogapkärli döwlet işleriňizde täze üstünlikler, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa abadançylyk, rowaçlyk we gülläp ösüş arzuw edýärin. Çuňňur hormatlamak bilen, Şawkat Mirziýoýew, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti

Soňky habarlar
24.02
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
23.02
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
23.02
Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.A.Gylyjow hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdyýew A.A. hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi