Baş sahypa
\
Resmi
\
Paýtagtymyzdaky “Mirap” myhmanhanasy BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik wekilhanasyna berildi
Resmi
Paýtagtymyzdaky “Mirap” myhmanhanasy BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik wekilhanasyna berildi
Çap edildi 06.07.2024
381

Türkmenistanyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de olaryň ýurdumyzyň çäginde işleri alyp barmagy üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň garamagyndaky önümçilik myhmanhanalar toplumynyň hasabynda duran “Mirap” myhmanhanasynyň binasy oňa ýanaşyk ýerler bilen bilelikde Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasyna berildi.

Soňky habarlar
20.07
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Karary
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
19.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
19.07
Integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy
18.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
18.07
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
18.07
Türkmenistanyň taryhy-medeni gymmatlyklary — adamzadyň mirasy
17.07
Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi
top-arrow