Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Arkadag şäherindäki opera sazlarynyň konserti
Medeniýet
Arkadag şäherindäki opera sazlarynyň konserti
Çap edildi 30.06.2023
2047

Türkmenistanda döwlet ähmiýetli ilkinji Arkadag şäheriniň açylmagyna bagyşlanan dabaraly çäreleriň çäklerinde opera sazlarynyň konserti boldy.

Ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan bu çäre bir gün öňýany açylan Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda geçirildi.

Konserte Türkmenistanyň opera ussatlary bilen birlikde türki döwletleriň opera aýdymçylarynyň hem gatnaşmagy oňa aýratyn ähmiýet berdi.

Olaryň çykyşlaryna Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmen döwlet simfoniki orkestri sazandarlyk etdi. Konsertden soň diňleýjiler, guramaçylar we artistleriň özleri-de ähli çykyşlaryň ajaýyp sazlaşygyny we utgaşygyny bellediler.

Bu konsert hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan halkara medeni diplomatiýasynyň, şol sanda türki dilli halklaryň umumy adamzat medeni hazynasynyň aýrylmaz bölegi bolan baý mirasyny gorap saklamagy, öwrenmegi we ýaýratmagy maksat edinýän TÜRKSOÝ bilen gepleşikleriň ösdürilmegi boýunça-da üstünliginiň ýene bir subutnamasy boldy.

Soňky habarlar
23.05
«Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergä gatnaşyjylara
23.05
Taryhy-medeni miras — halkyň ruhy baýlygy
22.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Bagtyýarlyk” agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
22.05
Metbugat habary
22.05
Sagdyn we bagtyýar çagalar — Watanymyzyň beýik geljeginiň kepili
top-arrow