Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Arkadag şäherindäki opera sazlarynyň konserti
Medeniýet
Arkadag şäherindäki opera sazlarynyň konserti
Çap edildi 30.06.2023
1711

Türkmenistanda döwlet ähmiýetli ilkinji Arkadag şäheriniň açylmagyna bagyşlanan dabaraly çäreleriň çäklerinde opera sazlarynyň konserti boldy.

Ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan bu çäre bir gün öňýany açylan Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda geçirildi.

Konserte Türkmenistanyň opera ussatlary bilen birlikde türki döwletleriň opera aýdymçylarynyň hem gatnaşmagy oňa aýratyn ähmiýet berdi.

Olaryň çykyşlaryna Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmen döwlet simfoniki orkestri sazandarlyk etdi. Konsertden soň diňleýjiler, guramaçylar we artistleriň özleri-de ähli çykyşlaryň ajaýyp sazlaşygyny we utgaşygyny bellediler.

Bu konsert hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan halkara medeni diplomatiýasynyň, şol sanda türki dilli halklaryň umumy adamzat medeni hazynasynyň aýrylmaz bölegi bolan baý mirasyny gorap saklamagy, öwrenmegi we ýaýratmagy maksat edinýän TÜRKSOÝ bilen gepleşikleriň ösdürilmegi boýunça-da üstünliginiň ýene bir subutnamasy boldy.

Soňky habarlar
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygyny kabul etdi
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «John Deere» kompaniýasynyň oba hojalyk bölüminiň prezidenti bilen duşuşdy
26.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «Bouygues» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti «CARPI Tech» kompaniýasynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi
top-arrow