Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek hakynda Permany
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek hakynda Permany
Çap edildi 12.05.2023
1186

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 54-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

Maksat Hojamyradowiç Herräýewi Arkadag şäheriniň kazyýetiniň başlygy wezipesine bellemeli;

Tuwakmämmet Gurbanseýidowiç Gurbanseýidowy Arkadag şäheriniň kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellemeli;

Annajahan Gurbanmyradowna Orazowany Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Arkadag şäheriniň kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti, 
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy 
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 12-nji maýy.

Soňky habarlar
07.06
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
07.06
Türkmenistanda Moldowa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.06
Türkmenistanda Müsür Arap Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.06
Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
07.06
Aşgabatda geçirilýän tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşy deslapky tapgyra gadam basdy
07.06
Türkmen zyýaratçylary haj parzyny berjaý ederler
06.06
Türkmenistan özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirýär
06.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
06.06
Türkmenistanly tennisçiler paýtagtymyzda geçirilýän sebitleýin sport ýaryşynda ikinji ýeňşini baýram etdiler
05.06
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
top-arrow