Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmenistanyň türgenleri Taekwondo ITF görnüşi boýunça Merkezi Aziýa çempionatynda 19 medala mynasyp boldular
Sport
Türkmenistanyň türgenleri Taekwondo ITF görnüşi boýunça Merkezi Aziýa çempionatynda 19 medala mynasyp boldular
Çap edildi 25.03.2023
770

Ýakynda goňşy we dostlukly ýurt Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde sportuň Taekwondo ITF görnüşi boýunça 1-nji Merkezi Aziýa çempionaty geçirildi. Ýaryşa Türkmenistanyň türgenleri hem gatnaşyp üstünlikli çykyş etdiler.

Sebit derejesinde geçirilen bu halkara ýaryşynda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etmegi başaryp, dürli gymmatlyga eýe bolan medallaryň ençemesini gazandylar. Olaryň bellenen görnüşler boýunça degişli garşydaşlary bilen görkezen çykyşlarynyň netijeleri Watanymyzyň sportda gazananlarynyň üstüni ýetirdi.

Şeýlelikde, ýaryşyň umumy netijesinde, Türkmenistana wekilçilik eden taekwondoçylaryň topary 10 sany altyn, 2 sany kümüş, 7 sany bürünç medallary gazanmagy başardylar. Olar jemi 19 medal gazanyp Watanymyza dolandylar.

Bu üstünlik ýurdumyzda ussat türgenleri taýýarlamakda ähli tagallalary etmäge, giň şertleri döretmäge gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň netijesidir.

Soňky habarlar
07.06
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
07.06
Türkmenistanda Moldowa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.06
Türkmenistanda Müsür Arap Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.06
Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary
07.06
Aşgabatda geçirilýän tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşy deslapky tapgyra gadam basdy
07.06
Türkmen zyýaratçylary haj parzyny berjaý ederler
06.06
Türkmenistan özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirýär
06.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
06.06
Türkmenistanly tennisçiler paýtagtymyzda geçirilýän sebitleýin sport ýaryşynda ikinji ýeňşini baýram etdiler
05.06
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
top-arrow