Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
Çap edildi 23.03.2023
1411

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňizi hem-de Türkmenistanyň halkyny Beýik Biribaryň rehim-şepagatyndan doly mukaddes Oraza aýynyň başlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Bu sahawatly aý dünýäniň musulmanlary üçin ruhy gymmatlyklary artdyrmak, özara düşünişmek we mundan beýläk-de özüňi kämilleşdirmek, raýdaşlyk, jebislik üçin ýene-de bir mümkinçilik bolup durýar.
Beýik Biribardan mukaddes Oraza aýynyň dessurlaryny kabul etmegini, Siziň Alyhezretiňize we dünýäniň ähli musulmanlaryna abadançylyk dileýärin.
Seýed Ebrahim RAISI,
Eýran Yslam Respublikasynyň
Prezidenti.

Soňky habarlar
14.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.06
Gurban baýramyny bellemek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
14.06
Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna, serkerdelerine we professor-mugallymlaryna
14.06
Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär
14.06
Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler
13.06
Ylym we ýokary tehnologiýalar — durnukly ösüşiň binýady
13.06
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
12.06
Ylym — Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň binýady
12.06
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda
12.06
Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow