Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
Saýlaw möwsümi işjeň tapgyra gadam basýar
Jemgyýet
Saýlaw möwsümi işjeň tapgyra gadam basýar
Çap edildi 13.03.2023
1011

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň şu ýylyň 26-njy martynda geçiriljek saýlawlaryna taýýarlyk görmek işi dowam edýär. Ozal habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň çakylygy boýunça GDA-dan synçylar topary 8-nji martda öz işine başlady. Häzirki wagtda topary düzmek işi dowam edýär. Onuň düzümine GDA gatnaşyjy döwletleriň merkezi saýlaw toparlarynyň, Arkalaşygyň ýurtlarynyň parlamentleriniň, GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň, diplomatik wekilhanalaryň wekilleriniň girizilmegi meýilleşdirilýär.

Halkara synçylar saýlawlaryň guramaçylyk derejesine hem-de ýurtda hereket edýän kanunçylygyň berjaý edilişine baha bererler. Saýlawlaryň erkinlik we demokratik ýagdaýda geçmegini üpjün ederler.

Şu günler toparyň agzalary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde şu gezekki jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmek üçin ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparlaryny amala aşyrýarlar. Olar eýýäm Daşoguz welaýatynda bolup, okrug saýlaw toparlarynda duşuşyklary geçirdiler, saýlaw möwsüminiň barşyny ara alyp maslahatlaşdylar, Daşoguz şäherinde we Köneürgenç etrabynda birnäçe saýlaw uçastoklaryna baryp gördüler. Umuman, toparyň wekilleri saýlaw toparlarynyň agzalarynyň taýýarlyk derejesine we saýlaw uçastoklarynyň enjamlaşdyrylyşyna ýokary baha berdiler.

Mundan başga-da, halkara synçylar üçin medeni maksatnama taýýarlanyldy. Olar Aşgabadyň gözel künjeklerine, muzeýlerine, “Nusaý” döwlet taryhy-medeni goraghanasyna, ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen ýadygärliklere baryp gördüler. Daşoguz welaýatyna şu gezekki saparyň dowamynda myhmanlar Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine baryp gördüler, “Köneürgenç” döwlet taryhy-medeni goraghanasynda ýerleşýän we ýokarda ady agzalan sanawa girizilen taryhy ýadygärlikleri synladylar.

Häzirki wagtda ähli ýerlerde dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirilýär. Olaryň dowamynda dalaşgärler saýlawçylary özleriniň saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamalary bilen tanyşdyrýarlar. Şeýle hem dalaşgärler sowallara jogap berip, saýlawçylaryň tekliplerine aýratyn üns çekýärler.

Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklarynyň geçiriljek ýeri hem-de wagty ýerli metbugatda çap edilýär.

Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy üçin ygtybarly binýat bolup durýan demokratik özgertmeleriň ýolunda nobatdaky ähmiýetli ädim bolar.

Soňky habarlar
23.03
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
23.03
Türkmenistanda Argentina Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
23.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.03
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady
22.03
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi
22.03
Merkezi saýlaw toparynyň başlygy GDA-nyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna
top-arrow