Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Ýaşlara gutlag
Medeniýet
Ýaşlara gutlag
Çap edildi 08.03.2023
1397

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW


Köňül kendim, ömre bendim,

Diňlegin sözlem!

Bagt diýen zat damja bolsa,

Ýaz ýagşa eziliň! 

Söýgi besläp ýüreklerde,

Taryha ýazylyň!

Şirin sazym perdelerden 

Saýladym saňa!

         

Seň dünýä inen günüň —– 

Şol gün şeýle begendim.

Durman aý-günler aýlanýar,

Bu gün bagt toýuň!

Goý, adyňyz müň ýyllyk

Ýazsyn ýyldyzlar düzülip.

Tutup ellemde, 

                şatlansam, 

Götersem çowluk.     


Belent sakla abraýyň,

Mähriban oglum!

Ädim-ädim durmuş ýola 

Uzaýar ýoluň.

Mähir nurun saçsyn ýola, 

Seň söýen gülüň!  

Ýürek sözlem bir beýanyn

Sözledim saňa!

Soňky habarlar
23.03
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
23.03
Türkmenistanda Argentina Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
23.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.03
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady
22.03
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi
22.03
Merkezi saýlaw toparynyň başlygy GDA-nyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna
top-arrow