Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
Türkmenistanyň ýaşlary bagtly geljege ynamly gadam urýar
Jemgyýet
Türkmenistanyň ýaşlary bagtly geljege ynamly gadam urýar
Çap edildi 07.03.2023
2524

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň ikinji sany okyjylara ýetirildi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň gönüden-göni öz miwesi bolan «Arkadagly Ýaşlar» elektron žurnalynyň ikinji sany okyjylara gowuşdy. Mälim bolşy ýaly, žurnalyň redaksiýasy Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanynda döredildi.

Žurnalyň ilkinji makalasynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň il-gün, umumadamzat bähbitli işlerine bagyşlanan kitaplara üns çekilýär. Makalada «Milli Lider» we «Dünýäde ykrar edilen Lider» atly kitaplar barada aýratyn söhbet açylýar.

Žurnalyň täze sanynda 26-njy martda geçiriljek saýlawlardan söhbet açýan makala okyjylara hödürlenilipdir. Täsirli makalalaryň ýene birnäçesi 18-nji fewralda bellenilen Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanypdyr.

Arkadag şäherinde Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň döredilmegi türkmen ýaşlary tarapyndan hem oňyn seslenmä eýe boldy. Makala «Türkmen atşynaslygy ― gadymy akademiýa» diýlip atlandyrylýar.

«Ynamyňyzy yhlas bilen haklarys!» diýlip atlandyrylýan makalada halypalara gol beren ýaşlyk bilen ýaşlara nusgalyk ýol bolan halypalyk mekdebiniň sazlaşygy yzarlanylýar.

Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdirliginiň kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasynyň wekiliniň «Gadymy dünýäniň gadymy kitaphanalary» atly makalasy hem täsirliligi bilen özüne çekýär.

«Şirin hem Perhadyň gezen ýerleri» atly makalada ýurdumyzyň demirgazyk sebitindäki taryhy ýadygärliklerden söhbet açylýar.

Žurnalyň redaksiýasyna Ýaşlar guramasynyň Mary şäher Geňeşinden gelip gowşan makala salamlaşmak edebinden söz açýar. Milli aňymyza çuňňur aralaşan bu edep milli mekdebimiziň iň esasy aýratynlyklarynyň biridir.

Okyjylara «Geljegiň hünärleri» atly makalany hem okamagy maslahat berýäris. Awtor bu hünärleriň her biri barada gyzykly maglumatlary paýlaşypdyr. «Ýaşlarda hünär saýlamak başarnygy» atly makala hem ugurdaş mazmunda ýazylyp, ýaşlaryň öňündäki iň wajyp wezipe babatynda käbir maslahat bilen ýüzlenýär. Rus dilindäki makalada bolsa kitapsöýüjilere maslahat berilýär.

«Biz seniň dostlaryň, ajaýyp tebigat!» atly rus dilindäki makala, adyndan hem belli bolşy ýaly, ekologiýany goramak meselesine bagyşlanýar.

Heniz orta mekdebiň 7-nji synpynda okaýan Daşoguzly bagşy oglanjyk hakyndaky, enelerimiz baradaky makalalaryň hem okyjylaryň ünsüni özünde eglejekdigine ynanýarys. Aýdymçy Bahar Annaýewa bilen guralan söhbetdeşlikde onuň sungat ýoly hakda gürrüň berilýär.

«Açyş etmäge synanyşdyňyzmy?» atly makalada awtor ýaşlara gozgalýan mesele babatynda käbir maslahat bilen ýüzlenýär. Şeýle hem žurnalyň ikinji sanynda ýaş şahyr Gurbanmyrat Meredowyň täze goşgularyny okap bilersiňiz.

Žurnalyň sahypaalarynda redaksiýanyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň «Türkmenistan Sport» halkara žurnaly bilen bilelikde yglan eden döredijilik bäsleşiginiň düzgünnamasy ýerleşdirilipdir. Redaksiýa žurnalyň ilkinji sanynda yglan edilen «Ýaş waspçy» atly bäsleşigiň ýeňijisini hem okyjyalar bilen tanyşdyrýar.

Soňky habarlar
29.11
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň MK-NYŇ Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, HHR-IŇ Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasaryny kabul etdi
29.11
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
29.11
Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisi geçirildi
29.11
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
29.11
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
29.11
Mediaforumda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemi jemlendi
28.11
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi
28.11
Parahatçylyk döredijilik we durnukly ösüş taglymlaryna eýerip
28.11
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň ýedinji mejlisi
28.11
Paýtagtymyzda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi geçirilýär
top-arrow