Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Çap edildi 06.03.2023
2270

Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmak hakynda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Diýarymyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler hemişelik Bitarap Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen, öňdebaryjy ýurtlarynyň birine öwürýär. Alnyp barylýan beýik işler merdana halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy, jemgyýetimiziň mundan beýläk-de ösüp, barha kämilleşmegi üçin amatly şertleri döredýär. Bedew bady bilen öňe barýan Garaşsyz ýurdumyzyň gazanýan bu üstünliklerinde, eýeleýän belent sepgitlerinde zähmetsöýer zenanlaryň paýy uludyr.

Ýaş nesillerimizi ata Watanymyza we merdana halkymyza wepaly, sagdyn hem-de ruhubelent adamlar edip ýetişdirmekde kalby mähirden doly eneleriň örän uly hyzmaty bardyr. Mukaddes maşgala ojagyny gorap saklamakda, ogul-gyzlaryna gadymdan gelýän däp-dessurlarymyza görä edep-terbiýe bermekde, jemgyýetimiziň agzybirligini has-da berkitmekde olaryň bitirýän işleriniň bahasy ýokdur. Eziz perzentlerine watansöýüjilik, ynsanperwerlik, lebzihalallyk we zähmetsöýerlik ýaly asylly häsiýetleri ündeýän, ýürekleri mähirden hem-de buýsançdan doly, yhlasly zähmeti bilen berkarar Watanymyzyň abraýyny belende göterip ýören mähriban enelerimiziň Garaşsyz döwletimizde hormat-sarpasy örän ýokarydyr.

Merdana ata-babalarymyzyň türkmen jemgyýetiniň sagdyn ösüşini esaslandyrýan maşgala ojagynda ene mähremligine aýratyn hormat goýup, ony mukaddeslige deňemek ýaly ajaýyp ýörelgelerinden ugur alyp, berkarar Watanymyzyň bagtyýar geljegini kepillendirýän mynasyp nesli ösdürip we terbiýeläp ýetişdirmekde belent başly enelerimiziň bitirýän ägirt uly hyzmatlaryny nazara almak bilen, karar edýärin:

Sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen hem-de terbiýeläp ýetişdiren şu enelere Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmaly:

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Ýol hojalygyny abat saklaýyş we ulanyş müdirliginiň işçisi Bahargül Annamyradowna Aşyrowa,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň «Aşgabatýylylyk» trestiniň bug gazanynyň operatory Altyn Atagulyýewna Agaýewa,

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Türkmenbaşy tekstil kompleksi» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Tikinçilik fabriginiň trikotaž önümhanasynyň biçimçisi Aýgül Mämmetnazarowna Muhammedowa,

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Aşgabatdaky Awtomobillere ýangyç guýuş beketleriniň müdirliginiň 105-nji awtomobillere ýangyç guýuş bekediniň hyzmat ediş işgäri Ogultäç Hakmyradowna Tazylyýewa,

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Annagül Möwlamberdiýewna Geldimyradowa,

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Gülbahar Döwletgeldiýewna Baýramowa,

Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş bankynyň Hasaplaşyk amallary müdirliginiň pulhanaçysy Aýna Annagylyjowa,

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Aýgül Arslanowna Myradowa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 167-nji çagalar bagynyň terbiýeçisiniň kömekçisi Güljemal Bekdurdyýewna Çaryýewa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 117-nji orta mekdebiniň hyzmat ediş işgäri Amangül Amangeldiýewna Gulmyradowa,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň süpürijisi Natalýa Walerýewna Hydyrowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Hallygözel Atamyradowna Ataýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Jennet Rahmanberdiýewna Ulyýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Geldimyradowna Hojagulyýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Heseljemal Durdynazarowna Atanyýazowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Nurjemal Allaberdiýewna Çowdyrowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Orazgül Begmuhammedowna Halmyradowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Ogulşeker Elliýewna Dynçlykowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Ýazdursun Hangeldiýewna Kakabaýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Maral Gurbannepesowna Gurbannepesowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Gülbahar Suhanowna Orazalyýewa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Dursun Joraýewna Öwezowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Ogulbäbek Annanyýazowna Ahunowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Mahym Baýramgulyýewna Gulnazarowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Olesýa Walerýewna Morozowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Nurbibi Rejepmyradowna Gurbanýazowa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 65-nji orta mekdebiniň hyzmat ediş işgäri Oguljeren Gulmyradowna Bäşimowa,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünçilik müdirliginiň Tokaý hojalyk kärhanasynyň işçisi Gülsenem Hudaýgulyýewna Aýlyýewa,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Bag we gül şitillerini ösdürip ýetişdirýän müdirliginiň bagbany Oguljennet Annamämmedowna Durdyýewa,

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Ýol hojalygyny abat saklaýyş we ulanyş müdirliginiň süpürijisi Gülbahar Hydyrowna Ylýasowa,

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Aýnabat Käbişowna Akyýewa,

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Bägül Ýusupowna Mämmedowa,

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Bagtygül Atadurdyýewna Meýdanowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Aýsenem Annadurdyýewna Ataýewa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Ogulsenem Işangulyýewna Annamämmedowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Patma Atageldiýewna Begenjowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Aýjeren Şamuhammedowna Geldimyradowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Ogulgözel Derýagulyýewna Gulowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Gülmenewşe Ýakubowna Gurbanowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Ýazsoltan Baýmyradowna Gurbanowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Ogulşirin Hudaýgulyýewna Kadyrowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Aksoltan Agamyradowna Kakabaýewa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Züleýha Batyrowna Myratnyýazowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Laçyn Gurbanberdiýewna Orazberdiýewa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Aýjemal Döwletgeldiýewna Sähetmämmedowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Sülgün Annamyradowna Tomlyýewa,

«Türkmenbaşy jins toplumy «Gap-Türkmen» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň tikin fabriginiň işçisi Gültäç Gurbannepesowna Akmämmedowa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumynyň tikinçilik fabriginiň tikinçisi Güljahan Gurbannepesowna Metdiýewa,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Ahal welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Gökdepe etrap alyjylar jemgyýetiniň Ak bazarynyň hyzmat ediş işgäri Ogulgerek Geldimuhammedowna Amanowa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Gurbangözel Allaberdiýewna Ataýewa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Ýazgül Hojagulyýewna Durdymämmedowa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Akgül Çarymyradowna Hojagurbanowa,

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Maddy-enjamlaýyn serişdeler we üpjünçilik müdirliginiň administratiw hojalyk bölüminiň hyzmat ediş işgäri Altyn Suwlyýewna Lopbanowa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Esli» hojalyk jemgyýetiniň ütükçisi Arzygül Muhammetmyradowna Meredowa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Annagözel Ylýasowna Çarwaýewa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Nurjahan Myratberdiýewna Kişliýewa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Oguljemal Nurmyradowna Nyýazberdiýewa,

Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndan öý hojalykçy Dilber Magtymgulyýewna Halmyradowa,

Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndan öý hojalykçy Ogulbagt Garýagdyýewna Orazowa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Enegül Mekandurdyýewna Aşyrgeldiýewa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Orazjemal Aýdogdyýewna Aşyrowa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Gyzylgül Seýitowna Ataýewa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Näzikjemal Annagulyýewna Ataýewa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Täzegül Kakamyradowna Baýramowa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Bahargül Şirgeldiýewna Gullyýewa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Merjen Toýlyýewna Orazowa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Gözel Sapardurdyýewna Orazmämmedowa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Sähragül Berdimyradowna Ýagmyrowa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Amangül Amanmuhammedowna Amanowa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Täjigül Ataýewna Suwlyýewa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Mährijemal Amanmuhammedowna Taganowa,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Gunça Rasulowna Sopyýewa,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Gülälek Atajanowna Temriýewa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýat Baş bilim müdirliginiň Balkanabat şäherindäki «Çagalyk öýüniň» terbiýeçi Bagtygül Niýazowna Saparowa,

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden öý hojalykçy Dünýägözel Berdinyýazowna Ýegşemowa,

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden öý hojalykçy Gülşat Nazdurdyýewna Mätjikowa,

Balkan welaýatynyň Bereket etrabyndan öý hojalykçy Aýgül Gurbanowna Garaýewa,

Balkan welaýatynyň Bereket etrabyndan öý hojalykçy Bossantäç Goýunlyýewa,

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara dolandyryş bölüminiň hammamlara hyzmat etmek boýunça işçisi Samira Suleýmanowna Umudowa,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinden öý hojalykçy Jennet Orazmuhammedowna Aşyrowa,

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Guwlyduz» kombinatynyň öndürýän we gaplaýan önümhanasynyň gaplaýjysy Aýsoltan Nurmämmedowna Gulyýewa,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Aýnagül Ýakubowna Ödekowa,

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabyndan öý hojalykçy Dünýägözel Esenowna Annadurdyýewa,

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň nebit terminallarynyň daşalýan resminamalaryň işlenilmegi boýunça operatory Aýgül Aşyrgeldiýewna Beginýazowa,

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Balkan welaýat Medeniýet müdirliginiň Esenguly etrap medeniýet merkeziniň süpürijisi Bibiaýşa Annaorazowna Amanowa,

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndan öý hojalykçy Şirinbibi Matdyýewna Paçanowa,

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndan öý hojalykçy Oguljeren Nurgulyýewna Ilmämmedowa,

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndan öý hojalykçy Hurjan Ramatyllaýewna Komekowa,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Azada Alymowna Hojanowa,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Dildara Adambaýewna Abdullaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Inobat Ikramowna Ýuldaşowa,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Natalýa Wiktorowna Şaripowa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky 23-nji orta mekdebiniň mugallymy Enegül Bazartaganowna Babaýewa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky 7-nji orta mekdebiniň hyzmat ediş işgäri Sähragül Rejepowna Reýimbaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Dursun Hudaýnazarowna Çaryýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Uzukjemal Ilýasowna Şajikowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Guljahan Gurbanowna Şammyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Arazgeldiýewna Söýünowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Nurjahan Öräýewna Esenowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Raýhon Rustambaýewna Ramatowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Salamat Ibragimowna Rozmedowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Tawus Tuwakmetowna Hydyrowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gulendam Tirkeşmuradowna Kabaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülçemen Çarymädowna Žepbarowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Dunýa Pirmuhammedowna Allaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Hudaýberdiýewna Begjanowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Owlýagulyýewna Kakaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Akbäbek Meredowna Kerimowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Şeker Öräýewna Nepesowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Aýjyk Soltanmyradowna Niýazowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulsapar Kuwatowna Täçnepesowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Bägül Baýramdurdyýewna Kakabaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gunçagül Goçmämedowna Amanowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Aýgözel Meretmämedowna Annakurbanowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gyzylgül Gurbangeldiýewna Berdalyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ene Mämedowna Nazarowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Oguljemal Atagulyýewna Baýryýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulbagt Gurbanbaýewna Paşyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Jennet Tirkeşowna Baýramdurdyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Zulaýha Žaparowna Orazowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulsät Kakaýewna Gaýypowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Uzykjemal Batyrowna Işankulyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Zulhumar Ýuriýewna Raimbaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Dürli Dädäýewna Arazgeldiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Nurjemal Sapardurdyýewna Ýowmanowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gülnara Täzebaýewna Hallyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Ogulnýaz Abdyllaýewna Şamykowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gurbantäç Täzebaýewna Tuwakbaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Ogulbaýram Durduşowna Uraýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Aýjemal Soltanowna Ýazdurdyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Bagdagül Meredowna Garlyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gülöwser Esenowna Kurbanowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Aýperi Tirkeşbaýewna Ilmyradowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Allabaýewna Arazbaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Bagtygül Annadurdyýewna Atalowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Bägül Muhammedowna Muradowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Röwşen Çarwaýewna Ärjanowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Jemal Saparbaýewna Ermekowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Nargiza Bazarbaýewna Kliçewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Maýa Amangeldiýewna Mahekowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Dünýägözel Kadyrowna Wekilowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Bägül Dädebaýewna Barlyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Zyýada Ýegenbaýewna Allaberdiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Myratowna Kadyrowa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 33-nji orta mekdebiniň hyzmat ediş işgäri Baýramgül Ýagmyrowna Kadyrowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Ýazbibi Hudaýberdiýewna Nepesowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Geldimyradowna Agamädowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Maýsa Kakaýewna Baýramgylyjowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Merjen Agabaýewna Baýryýewa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Ogulbossan Hudaýberdiýewna Galanderowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Maýagözel Meretgeldiýewna Berkeliýewa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Şoira Bahrambaýewna Rajapowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Mamagül Gurbanmyradowna Derýaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Baýramgül Öwezowna Şarrykowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Çemen Arazgeldiýewna Garabaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Gurbanjemal Ilýasowna Hanowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Sapargül Gurbanberdiýewna Jümmiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Leýla Arazgeldiýewna Wellekowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Enebaý Ýagmyrowna Kakabaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Sanowar Jumanazarowna Şyhmedowa,

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Dilrabo Kopelowna Işmetowa,

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Ogulboldy Mustapaýewna Bazarowa,

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Sadokat Karimbaýewna Jumaniýazowa,

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Aýsultan Ýusupbaýewna Ražapowa,

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Dilawar Akmuradowna Abdullaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Baýrambibi Kakamyradowna Berdiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Amangül Şamuratowna Rejepowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Saýathan Hasametdinowna Törehanowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Gulçehra Hojamuratowna Hasanowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Kerime Saparbaýewna Taşkinowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Ogulsoltan Ýegendurdyýewna Atjanowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Bägül Saparowna Ahmedowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Täç Gurbanowna Orazowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Ýanyl Gurbangeldiýewna Sapargeldiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Miýuagul Kakaýewna Žumadurdyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Selbi Arazmädowna Sariýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Ogulnabat Sabyrowna Hojageldiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Dünýägözel Gurbanowna Ýazmedowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Aknabat Paltaşowna Gurbanowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Jumagül Seýitjanowna Paltaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Akjemal Kakyşowna Atabaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gulbahar Arazgliçowna Ataýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Ogulboldy Rahimowna Žaparowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Dursunjemal Meretgeldiýewna Babanýazowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Şasenem Gurbangeldiýewna Babaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gulaýym Nurberdiýewna Berdiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gunça Oreýewna Gylyžowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gurbangül Esenowna Garryýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Artykgül Gazakowna Gaýybowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Dunýagozel Satybaldyýewna Kakyşowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Jumagül Arazmuradowna Geldiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Şasoltan Arazowna Arazowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gurbanjemal Aşyrowna Gonguratowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Bahargül Abadowna Küçilowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Humaý Dadebaý gyzy Odeniýazowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Bahargül Buzlyýewna Sähedowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Ogulsuraý Amantuwakowna Saparowa,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrap hassahanasynyň aşhana işgäri Mahrijemal Bazarbaýewna Kozybaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Selbi Geldiýewna Geldiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Dünýägözel Orazgulyýewna Nuryýewa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Guljemal Kerimowna Soýunowa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Laçyn Ýelgeldiýewna Muhanowa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Nurjemal Akmamedowna Tuwakowa,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden öý hojalykçy Mamajan Sapardurdyýewna Ýumutowa,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden öý hojalykçy Nargiza Ýusupbaýewna Hamraýewa,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndan öý hojalykçy Mährijemal Kurbandurdyýewna Kurdowa,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndan öý hojalykçy Mamajan Jumamuradowna Sultanowa,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndan öý hojalykçy Rozygül Bazarbaýewna Ismetowa,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndan öý hojalykçy Aýna Muradowna Husaýinowa,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Şeker Agamyradowna Allakulyýewa,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Merjen Nobatgeldiýewna Ýazmyradowa,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Aýbölek Jumageldiýewna Gylyjowa,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Arzuw Kasymowna Garýagdyýewa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky 29-njy orta mekdebiniň kitaphanaçysy Jeren Djumanazarowna Garýagdyýewa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň «Lebap» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Abadan Jumageldiýewna Seýitkulyýewa,

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň 1-nji önümhanasynyň halyçysy Şemşat Akmuradowna Baýramowa,

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Esenguly çeper halyçylyk kärhanasynyň Halaç bölüminiň halyçysy Gülaýym Annagulyýewna Jumaýewa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Arzuw Sapardurdyýewna Halykowa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Nurjemal Öwezowna Jumaýewa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Jümagül Hanowna Hydyrowa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Adalat Akbarowna Şypaýewa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Zybagözel Döwletgeldiýewna Öwezowa,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndan öý hojalykçy Mähri Seýitgulyýewna Salamowa,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndan öý hojalykçy Göwher Çaryýewna Saparowa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Muhabbat Abdiwohidowna Şaýmardonowa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Ogulşat Amangeldiýewna Sohbetowa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Täzegül Jepbargulyýewna Gurbannazarowa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Saýat Hasylowna Rejepowa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Artykul Ýagşybaýewna Ilamanowa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Sapargul Taňirberdiýewna Uzakowa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Bägül Bazarowna Çaryýewa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Şeker Döwrankulowna Bisýarowa,

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Lebapenergo» önümçilik birleşiginiň Köýtendag etrap elektrik ulgamynyň Dostluk bölüminiň Ýylangyz bölümçesiniň hyzmat ediş işgäri Mährijemal Ilmuradowna Rahmanowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Gülnara Batyrowna Penjiýewa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Gulustan Joraýewna Rejepowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Nasiba Saparkulyýewna Tangiýewa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Zamira Amangeldiýewna Hudaýberdiýewa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Malika Çarşaýewna Mahmasalaýewa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Hilola Saidowna Bobokulowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Buritaş Işmuratowna Baýburyýewa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Hurma Sapargeldiýewna Wazirowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Solmaz Mustafaýewna Jumaýewa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Maýa Babakulowna Hudiýewa,

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinden öý hojalykçy Bägül Atamyradowna Çaryýewa,

Mary welaýatynyň Mary şäherinden öý hojalykçy Bibitäç Orazmuhammedowna Agajanowa,

Mary welaýatynyň Mary şäherinden öý hojalykçy Aýna Işanberdiýewna Setdarowa,

Mary welaýatynyň Mary şäherinden öý hojalykçy Bahar Akmuhammedowna Hajyýewa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndaky 31-nji orta mekdebiniň mugallymy Gunça Bäşimowna Rejepowa,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Tawus Kakabaýewna Bäşimowa,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Göwher Amangeldiýewna Geldiýewa,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Kakamyradowna Ýazlyýewa,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Nargiza Allawerdiýewna Şadiýewa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Şaperi Aýduýewna Soltanowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Rozatun Latypowna Samandarowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Nurgeldiýewna Mämmetjumaýewa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Sülgün Geldimyradowna Ýawanowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Alyma Allanazarowna Mamedowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Nurbibi Raşidowna Salimowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Rozatun Kerimowna Myrathanowa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Gözel Akmyradowna Babaýewa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Madina Aýdoýewna Nurmammedowa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Enejan Amanowna Ataýewa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Oguljuma Ýazmuhammedowna Soltanowa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Göwher Kakamyradowna Ýagdyýewa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Dünýägözel Begdurdyýewna Myradowa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Ogulgerek Hudaýberdiýewna Nepesowa,

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Şaperi Allabagyşowna Jumaýewa,

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Zylyha Resulowna Kerimowa,

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndaky 9-njy çagalar bakja--bagynyň terbiýeçisiniň kömekçisi Mamajan Hoşgeldiýewna Helebaýewa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Anipa Salimowna Nurmammedowa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Nazperi Abdulmejitowna Hezretowa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Bahar Muhammetgurbanowna Berdiýewa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Anypa Şiralyýewna Seýidowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Jemile Ýazmyradowna Hümmedowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Guljemal Huseýinowna Muhtarowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Şaperi Aýduýewna Guseýinowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Gülkamar Rahmanowna Seýidowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Kümüş Esenowna Seýidowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Patma Mürzahanowna Mamedowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Anipa Ismaýylowna Kundulowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Zaýnap Aýdowowna Guseýnowa,

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Ogulgerek Orazgeldiýewna Ýagşymyradowa,

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Güljan Allamyradowna Çerkezowa,

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Gülnar Tirkişýewna Gajaýewa,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndan öý hojalykçy Gülnaz Sahydatowna Baýdullaýewa.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Soňky habarlar
27.09
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
27.09
Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tapawutlanan harby gullukçylaryna hem-de işgärlerine sylaglary gowşurmagy tabşyrdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna
27.09
Watanymyzyň bagtyýar halkynyň asuda durmuşynyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
top-arrow