Baş sahypa
\
Sport
\
Kuraş boýunça Hindistanda geçýän dünýä çempionatynda türgenlerimiz ilkinji medaly gazandy
Sport
Kuraş boýunça Hindistanda geçýän dünýä çempionatynda türgenlerimiz ilkinji medaly gazandy
Çap edildi 28.11.2022
2199

Kuraş boýunça Hindistanyň Puna şäherinde başlanan 13-nji dünýä çempionatynda Türkmenistanyň topary ilkinji bürünç medaly gazandy. Ony Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 78 kilograma çenli agram toparynda çykyş edýän ikinji ýyl talyby Aziza Gurbanowa gazandy. Bu ýaryşda ildeşimiz Koreýa Respublikasynyň we Özbegistanyň wekillerinden asgyn geldi.

Hindistanda geçýän dünýä çempionaty 61 ýurtdan 178 türgeni bir ýere jemledi. Oňa Türkmenistandan 13 türgen (7 erkek we 6 zenan) gatnaşýar.

Ýygyndy toparymyzyň tälimçileri 60 kilograma çenli agram toparynda 2019-njy ýylda dünýä çempiony bolan Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 5-nji ýyl talyby Şamuhammet Gurbanowa uly umyt baglaýarlar. Lebap welaýatyndan 25 ýaşly sport ussady 2017-nji ýylda Türkiýede geçirilen dünýä çempionatynda ikinji orny eýeledi. Iki ýyldan soň Koreýa Respublikasynda geçirilen dünýä çempionatynyň jemleýji tutlyşykda ol Özbegistanyň wekilinden galdy, ýöne soň aýan bolşuna görä, özbegistanly pälwan dopinge garşy düzgüni bozandygy sebäpli, ýaryşdan çykarylypdyr, netijede dünýä çempiony diýen at Şamuhammet Gurbanowa berildi.

Soňky habarlar
31.01
Watanymyz beýik özgertmeleriň ugry bilen ynamly öňe barýar
31.01
Türkmenistanyň Prezidenti Belgiýanyň Patyşasyny gutlady
31.01
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
31.01
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
31.01
M.Bäşimowa Daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi
30.01
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
30.01
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygyny kabul etdi
30.01
Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
30.01
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
30.01
Türkmen-rus parlamentara hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy
top-arrow