Baş sahypa
\
Sport
\
Kuraş boýunça Hindistanda geçýän dünýä çempionatynda türgenlerimiz ilkinji medaly gazandy
Sport
Kuraş boýunça Hindistanda geçýän dünýä çempionatynda türgenlerimiz ilkinji medaly gazandy
Çap edildi 28.11.2022
3439

Kuraş boýunça Hindistanyň Puna şäherinde başlanan 13-nji dünýä çempionatynda Türkmenistanyň topary ilkinji bürünç medaly gazandy. Ony Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 78 kilograma çenli agram toparynda çykyş edýän ikinji ýyl talyby Aziza Gurbanowa gazandy. Bu ýaryşda ildeşimiz Koreýa Respublikasynyň we Özbegistanyň wekillerinden asgyn geldi.

Hindistanda geçýän dünýä çempionaty 61 ýurtdan 178 türgeni bir ýere jemledi. Oňa Türkmenistandan 13 türgen (7 erkek we 6 zenan) gatnaşýar.

Ýygyndy toparymyzyň tälimçileri 60 kilograma çenli agram toparynda 2019-njy ýylda dünýä çempiony bolan Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 5-nji ýyl talyby Şamuhammet Gurbanowa uly umyt baglaýarlar. Lebap welaýatyndan 25 ýaşly sport ussady 2017-nji ýylda Türkiýede geçirilen dünýä çempionatynda ikinji orny eýeledi. Iki ýyldan soň Koreýa Respublikasynda geçirilen dünýä çempionatynyň jemleýji tutlyşykda ol Özbegistanyň wekilinden galdy, ýöne soň aýan bolşuna görä, özbegistanly pälwan dopinge garşy düzgüni bozandygy sebäpli, ýaryşdan çykarylypdyr, netijede dünýä çempiony diýen at Şamuhammet Gurbanowa berildi.

Soňky habarlar
03.06
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan welosipedli ýörişe gatnaşdy
03.06
Türkmen halkynyň milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy
02.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
02.06
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
02.06
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, edermen pileçilerine we ussat ýüpekçilerine
02.06
Türkmenistanyň Daşary söwda düzgüni barada Ähtnamany işläp düzmek boýunça Iş topary döredildi
02.06
Metan zyňyndy gazlaryny azaltmak boýunça pudagara topary döredildi
02.06
Saýlaw toparlarynyň agzalary üçin okuw maslahaty geçirildi
top-arrow