Baş sahypa
\
Sport
\
Türkmenistanly agyr atletikaçy – ýaşlaryň we ýetginjek gyzlaryň arasynda Aziýanyň wise-çempiony
Sport
Türkmenistanly agyr atletikaçy – ýaşlaryň we ýetginjek gyzlaryň arasynda Aziýanyň wise-çempiony
Çap edildi 25.07.2022
3307

Türkmenistanly agyr atletikaçy Anamjan Rustamowa birbada iki derejede – ýaşlaryň we ýetginjek gyzlaryň arasynda Aziýanyň wise-çempiony boldy. Paýtagtymyzyň «Olimp» sport mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Daşkentde geçirilýän yklym ýaşlar birinjiliginde 81 kg çenli agramda şeýle üstünlik gazandy.

Iň kiçi ýaşlylar toparynda üç ýurtdan 4 türgen, iň uly ýaşlylar toparynda 3 türgen bäsleşdiler. Ildeşimiz jemi iki ugurda 6: ýaşlar bäsleşiginde üç kümüş, ýetginjek gyzlaryň arasynda silterläp bürünç, itekläp hem-de iki synanyşygyň netijesi boýunça kümüş medala mynasyp boldy.

Anamjan jemi 201 kg (silterläp – 88 kg, itekläp –133 kg) netije bilen kiçi toparda 168 kg (74+94) agrama bäs gelip, ilkinji üçlüge giren hindistanly Pallimakkal Suni Amrithadan 33 kg, ýetginjek gyzlaryň 200 kg (89+111) netije görkezen gazagystanly Dinara Kipşakbaýdan 1 kg agyr götermegi başardy. Iki toparda-da altyn medallaryň altysyny eýelän özbegistanly Nigora Suwonowa 212 kg (95+117) netije bilen Aziýanyň çempiony boldy.

1-nji sport derejeli 16 ýaşly Anamjan Rustamowa halkara ýaryşynda ilkinji gezek medallara mynasyp boldy. Ol Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynda ilkinji tälimçisi Deripbaý Kerimbaýewiň ýolbaşçylygynda agyr atletika bilen meşgullanyp ugrady. Indi ol 17 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Gurbandurdy Amanowdan tälim alýar.

Ýaryşyň jemleýji tapgyryndan – has agyr (109 kg-dan agyr) agramda çykyş edýän ýetginjekleriň bäsleşiginden öň Türkmenistanyň topary 20 (6 altyn, 7 kümüş, 7 bürünç) medal toplady. Topardan 17 ýaşa çenli ýaşlylaryň arasynda Aşgabat şäherindäki umumy bilim berýän 104-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Medine Amanowa (64 kg çenli agramda) we Aşgabat şäherindäki 20-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Saparly Muhyýew (89 kg çenli agramda) altyn medala mynasyp boldular.

Soňky habarlar
29.05
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 12 million 638 müň dollaryndan gowrak boldy
29.05
Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanylan Prezidentine gutlag haty iberildi
29.05
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
28.05
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda
28.05
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
28.05
Hökümetara türkmen-gruzin toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy
28.05
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar
28.05
Ösüşiň täze belentliklerine tarap
28.05
Magtymgulynyň golýazmalar toplumy “Dünýäniň hakydasy” halkara sanawyna girizildi
27.05
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli çeper elli halyçylarymyza we ýurdumyzyň ähli halkyna
top-arrow