Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
Türkmenistanda ÝUNESKO-nyň ilkinji kluby açyldy
Jemgyýet
Türkmenistanda ÝUNESKO-nyň ilkinji kluby açyldy
Çap edildi 24.07.2022
377

22-nji iýulda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda «Parahatçylyk dilleri» atly ýurdumyzda ÝUNESKO-nyň ilkinji klubunyň açylyş dabarasy boldy. ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň Sekretariaty we bu ýokary okuw mekdebiniň rektoraty bu taslamanyň guramaçylary bolup çykyş etdiler.

Açylyş dabarasyna ýokary okuw mekdebiň ýolbaşçy düzümi, mugallymlardyr talyplar, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň Sekretariatynyň hem-de jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.

ÝUNESKO-nyň klubunyň döredilmeginiň esasy maksady ylym, medeniýet we bilim ulgamlarynda halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek arkaly parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmäge ýardam etmek, ÝUNESKO-nyň ynsanperwer ýörelgelerini we ugurlaryny, adamlaryň arasynda parahatçylyk we özara düşünişmek baradaky maksatlaryny wagyz etmek üçin talyp ýaşlary we uly ýaşly adamlary ÝUNESKO-nyň klubuna birleşdirmekden ybaratdyr. Klubyň wezipesi medeniýetleriň arasyndaky aragatnaşyklar, beýleki medeniýetlere hormat bilen garamagy terbiýelemek, medeni-taryhy gymmatlyklary gorap saklamak, tebigaty goramak bilen birlikde halkara guramasynyň ugurlaryny ösdürmegi dowam etmek bolup durýar. 

Açylyş dabaranyň çäklerinde oňa gatnaşyjylara ýaşlarda medeniýet, öz ýurtlarynyň däp-dessurlary, döredijilik we gözleg alyp barmak işlerinde tejribä eýe bolmak baradaky bilimleriň kemala gelmeginde ÝUNESKO-nyň klubunyň ähmiýeti barada gürrüň berdiler. Onuň dowamynda çärä gatnaşyjylar ÝUNESKO-nyň klubunyň häzirki zaman ölçeglerine laýyklykda enjamlaşdyrylan otagyna çagyryldylar, şol ýerde olar, ÝUNESKO-nyň resminamalary, ÝUNESKO-nyň işleri barada maglumat berýän serişdeler hem-de türkmen halkynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni-mirasynyň sanawyna girizilen taryhy-medeni mirasynyň desgalary bilen tanyşdylar.

ÝUNESKO-nyň klubunyň açylyş dabarasy maslahatlaşmalar we bu ýokary okuw mekdebiň talyplarynyň aýdym-sazly çykyşlary bilen utgaşdy.

ÝUNESKO-nyň «Parahatçylyk dilleri» kluby dil bilimi ulgamynda bu ýeke-täk türkmen ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň, aspirantlarynyň hem-de mugallymlarynyň meýletin jemgyýetçilik birleşmesi görnüşindedir. 

ÝUNESKO-nyň «Parahatçylyk dilleri» klubunyň alyp barýan işiniň esasy ugurlary: medeniýetleriň arasyndaky aragatnaşyklar, ylym-bilim taslamalaryna gatnaşmak bolup durýar. Işleriň çäklerinde DÖM 4 – Bilim-2030 maksatnamasyna gatnaşmak boýunça forumlary we okuw maslahatlaryny geçirmek göz öňünde tutulýar. Klub ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary hem-de medeniýet merkezleri we ÝUNESKO-nyň klublarynyň sebitleýin Assosiasiýalary bilen hyzmatdaşlyk eder. 

Ýakyn wagtda ÝUNESKO-nyň klublarynyň Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda we ýurdumyzyň welaýatlaryndaky ýokary okuw mekdepleriniň birinde açylmagy meýilleşdirilýär.

Soňky habarlar
18.08
Medeniýet täze taryhy döwürde Türkmenistanyň ösüşiniň ruhy binýadydyr
17.08
Türkmenistanda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga berildi
17.08
Ulag ulgamyna degişli halkara forumyň netijeleri boýunça brifing
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
16.08
Türkmenistanyň başlangyçlary ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini açýar