Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň paýtagtynda 2025-nji ýylda sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler
Resmi
Türkmenistanyň paýtagtynda 2025-nji ýylda sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler
Çap edildi 13.07.2022
3005

Halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak, bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, şeýle hem ýurdumyzyň halkara sport abraýyny has-da belende götermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekip, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Halkara sambo federasiýasy bilen bilelikde 2025-nji ýylyň noýabr aýynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berdi.

Resminama laýyklykda:

— Sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy;

— Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Halkara sambo federasiýasy bilen ylalaşyp, Sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek hakynda Düzgünnamany işläp taýýarlamak we tassyklamak tabşyryldy;

— Bilim ministrligi, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi çempionata daşary ýurtly gatnaşyjylara terjimeçilik hyzmatyny etmek üçin, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinden talyplary meýletinçiler hökmünde çekmegi üpjün etmäge borçly edildi;

— Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda we onuň beýleki sport maksatly desgalarynda sambo boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň türgenleriniň hem-de çempionata gatnaşjak daşary ýurt döwletleriniň türgenleriniň okuw türgenleşiklerini geçirmegi guramak tabşyryldy.

Soňky habarlar
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap
20.03
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet sapary
20.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
20.03
Aşgabatda halkara maslahat geçirilýär
20.03
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 181 million 691 müň dollaryndan gowrak boldy
20.03
Türkmen-katar ýokary derejeli gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalar toplumyna gol çekildi
20.03
Dohada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Kataryň Emiriniň arasynda gepleşikler başlandy
top-arrow