Baş sahypa
\
Resmi
\
Ýurdumyzyň wekiliýeti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Hanoý şäherinde gulluk iş saparynda bolar
Resmi
Ýurdumyzyň wekiliýeti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Hanoý şäherinde gulluk iş saparynda bolar
Çap edildi 25.06.2022
1098

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň wekiliýeti syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, ylym-bilim we şäher gurluşygy ulgamynda ikitaraplaýyn meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, şeýle hem işewürler maslahatyny, duşuşyklary we gepleşikleri geçirmek üçin 2022-nji ýylyň 27-nji iýuny-1-nji iýuly aralygynda Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Hanoý şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

Soňky habarlar
16.08
Türkmenistan we BAE ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar
16.08
«Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin maliýeşdirmek» atly Halkara maslahaty öz işini dowam edýär
15.08
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatdaky çykyşy
15.08
Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahaty guraldy
15.08
Türkmenistanyň Prezidenti ulag ulgamynda täze halkara başlangyçlary öňe sürdi
15.08
Guterriş durnukly ulag hereketlerinde tagallalary birleşdirmäge çagyrdy