Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmen paýtagtynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlar dialogy öz işine başlady
Syýasat habarlary
Türkmen paýtagtynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlar dialogy öz işine başlady
Çap edildi 13.05.2022
750

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň «Jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny» atly mowzuk boýunça dialogy öz işine başlady.

Bu möhüm ähmiýetli çäräni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Başlygy Gülşat Mammedowa giriş sözi bilen açdy.

Plenar mejlisi tamamlanandan soň, oňa gatnaşyjylar Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň Dialogyna bagyşlanan sergi bilen tanyşarlar.

Soňky habarlar
08.12
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
08.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda
08.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda
08.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň prokurorlary wezipä bellemek we wezipesinden boşatmak hakynda degişli gol çeken resminamasy
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti Şweýsariýa Konfederasiýasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
08.12
Daşary ýurtlaryň täze bellenen ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi