Baş sahypa
\
Resmi
\
Döwlet Baştutanymyz Pariž ylalaşygy boýunça Türkmenistanyň Milli derejede kesgitlenen goşandy (NDС) tassyklady
Resmi
Döwlet Baştutanymyz Pariž ylalaşygy boýunça Türkmenistanyň Milli derejede kesgitlenen goşandy (NDС) tassyklady
Çap edildi 12.05.2022
554

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe daşky gurşawy goramak, howanyň üýtgemeginiň öňüni almak babatda alnyp barylýan işleriň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak, Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň milli strategiýasyndan, Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyndan we Pariž ylalaşygyndan gelip çykýan wezipeleri öz wagtynda ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Pariž ylalaşygy boýunça Türkmenistanyň Milli derejede kesgitlenen goşandy (NDС) tassyklanyldy.

Daşary işler ministrligine Pariž ylalaşygy boýunça Türkmenistanyň Milli derejede kesgitlenen goşandynyň (NDС) nusgasyny Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi barada Çarçuwaly konwensiýasynyň Sekretariatyna ibermek tabşyryldy.

Soňky habarlar
20.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow möhüm gurluşyk desgalaryndaky alnyp barylýan işleriň barşy hem-de täze taslamalar bilen tanyşdy
20.05
Türkmenistanda dostlukly döwletiň Baştutany hatyralandy
20.05
Türkmenistanyň Prezidenti Niderlandlaryň Patyşasyny gutlady
20.05
Türkmenistanyň Prezidenti Bolgariýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
19.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.05
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar