Baş sahypa
\
Hepdäniň wakalary
\
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze sepgitlerine tarap
Hepdäniň wakalary
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze sepgitlerine tarap
Çap edildi 05.12.2021
1774

Döwlet we halkara derejesindäki birnäçe wakalary özünde jemlän geçen hepde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly, öňdengörüjilikli baştutanlygynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ösüşiň we döretmegiň ýoly bilen okgunly öňe barýandygynyň, adamlar, olaryň abadançylygy baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň iň esasy ugrudygynyň nobatdaky aýdyň subutnamasy boldy.

29-njy noýabrda döwlet Baştutanymyz Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda ýurdumyzyň sebitlerini, paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişi, paýtagtymyzda abadançylyk we döwrebaplaşdyryş işleriniň alnyp barlyşy hem-de öňde boljak şanly seneleri mynasyp garşylamak bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Şol gün milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary we geljegi, hususan-da, Hazar sebitiniň uglewodorod serişdelerini özleşdirmek meseleleri barada pikir alşyldy.

Işewür hormatly Prezidentimizi “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýurdumyzda alyp barýan işleri hem-de Hazar giňişliginde täze, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek boýunça taýýarlanylan teklipler bilen tanyşdyryp, bildirilýän ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi we russiýaly hyzmatdaşlaryň Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli pudaklaýyn maksatnamalara işjeň gatnaşmagy maksat edinýändiklerini tassyklady. Şunda geljegi uly türkmen bazarynda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýynyň hem-de hukuk binýadynyň uglewodorod ýataklarynyň özleşdirilmegine, ugurdaş düzümleriň gurluşygyna maýa goýum serişdelerini goýmak üçin ygtybarly kepil bolup durýandygy bellenildi.

2-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary gözegçilik edýän düzümleriniň şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetiren işleri barada hasabat berdiler.

Şeýle hem mejlisde Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň işi hem-de ýurdumyzda itşynaslygy ösdürmek boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berildi. Harby we hukuk goraýjy edaralar bu assosiasiýanyň agzalary bolmak bilen, türkmen alabaýlaryny degişli düzümleriň işinde, hususan-da, serhet goşunlarynda, döwlet we aýratyn desgalary goramakda, gümrük hem-de migrasiýa nokatlarynda işjeň ulanýarlar. Geljekde assosiasiýa harby we hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde itşynaslyk boýunça ýörite okuwlary hem-de türgenleşik çärelerini guramagy meýilleşdirýär.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetini döretmek baradaky Karara gol çekdi. Müdiriýet harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmak, oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek, maldarçylyk, guşçulyk we balykçylyk bilen meşgullanmak hem-de dürli görnüşli azyk önümlerini öndürmek işini ýola goýmak arkaly kömekçi hojalyklaryň işini döwrebap usulda kämilleşdirmek maksady bilen döredilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 3-nji dekabrda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

On bir aýda jemi içerki önümiň durnukly ösüş depgini üpjün edildi. Hasabat döwründe öndürilen önümleriň mukdary, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 6,1 göterim, haryt dolanyşygynyň mukdary 16,5 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň görkezijileri bolsa 18,6 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň on bir aýynda Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 108,5 göterim, çykdajy böleginiň meýilnamasy 97,2 göterim ýerine ýetirildi. Ýanwar — noýabr aýlarynda iri we orta kärhanalarda aýlyk haklary, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim köpeldi. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlaryň mukdary 24,6 milliard manada deň boldy.

Milli Liderimiz dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamynda emele gelen çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysady ösüşine ýaramaz täsirini peseltmek maksady bilen, toplumlaýyn işleriň geçirilmeginiň wajypdygyny belläp, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, häkimlikleriň maliýe-ykdysady ýagdaýyny gowulandyrmak we ýurdumyzyň Döwlet býujetiniň girdejilerini artdyrmak boýunça çäreler hakyndaky Karara gol çekdi hem-de dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurduň ykdysadyýetine ýetirýän täsirlerini peseltmek, milli ykdysadyýeti durnukly ösdürmek boýunça 2022-nji ýyl üçin degişli Maksatnamany tassyklady.

Bu Maksatnamada milli ykdysadyýetimiziň köpugurly hem-de durnukly ösüşini saklamak, önümçilik kuwwatlyklaryny doly peýdalanmak, ulag-logistika ulgamyny ösdürmek we sanly tehnologiýalary, öňdebaryjy tejribäni giňden ornaşdyrmak boýunça möhüm wezipeler kesgitlenildi. Şunuň bilen birlikde, kiçi we orta telekeçilige döwlet goldawyny bermek, daşary ýurt maýa serişdelerini çekmek, ilatyň durmuş üpjünçiligini pugtalandyrmak hem-de ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak boýunça zerur çäreler göz öňünde tutuldy.

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumyna maýa goýumlary işjeň çekmegiň, Hazarda geljegi uly nebitgaz ýataklaryny özleşdirmegiň depginlerini artdyrmagyň hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň barşyny berk gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny belledi. Pudagyň düzümini, şol sanda onuň gaýtadan işleýän ulgamyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak maksady bilen täze kärhanalary gurmak zerurdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gurluşyk işleriniň depginine nägilelik bildirdi we geljek ýyl gurluşyklaryň sanyny has-da köpeltmegiň göz öňünde tutulýandygyny, şunuň bilen baglylykda, bu toplumda gyssagly özgertmeleri geçirmegiň, gurluşyk serişdeleriniň senagat önümçiligini artdyrmagyň zerurdygyny belledi hem-de täze iş orunlaryny döretmek, önümçilige sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça-da köp işleri alyp barmagyň wajypdygyny nygtady.

Bar bolan kynçylyklara garamazdan, ýurdumyzyň içinde energetika halkasyny we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamyny gurmak işlerini dowam etdirmek wajypdyr.

Milli Liderimiz telekeçiligi höweslendirmek maksady bilen, ykdysadyýetiň hususy ulgamyny döwlet tarapyndan goldamak, kiçi we orta telekeçiligiň, hususan-da, syýahatçylyk işi bilen meşgullanýan kärhanalaryň ösmegi üçin maliýe hem-de maddy-enjamlaýyn taýdan kömek bermek boýunça nobatdaky çäreleri işläp taýýarlamagy tabşyrdy.

Ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň eksporta iberilýän möçberlerini artdyrmak, şol harytlary beýleki döwletlerde mahabatlandyrmak zerurdyr. Ýokary öndürijilikli, iň täze enjamlar we innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilen, öz-özüni maliýeleşdirmäge hem-de ösüş meselelerini çözmäge ukyply täze iri tehnologik kompaniýalary we şereketleri döretmek dowam etdirilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumynyň ähli düzümlerini mundan beýläk-de köpugurly esasda ösdürmek maksady bilen, toplumda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň durmuşa geçirilişini çaltlandyrmak, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, aýratyn-da, suw serişdelerini netijeli peýdalanmak, Garagum sährasynyň çäklerinde ekologik taslamalary amala aşyrmak meselelerine üns bermegi tabşyrdy.

Ylym, bilim, saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlary barada aýdylanda bolsa, bu ulgamlaryň ähli ugurlarynda maddy-enjamlaýyn we ylmy-usulyýet binýatlaryny kämilleşdirmek boýunça ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň çäklerinde alnyp barylýan işleri güýçlendirmek wajypdyr.

Milli Liderimiz saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri barada aýdyp, ýokanç keselleriň öňüni almagyň zerurdygyna ünsi çekdi we ýurdumyzyň ilatyna sanjym işleriniň doly derejede geçirilmegini talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde we paýtagtymyzda Täze ýyl baýramyny guramaçylykly geçirmegiň meselelerine-de garaldy. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, welaýatlarda “Türkmeniň ak öýi” binasynyň ýanyndaky meýdançalarda dabaralar ýaýbaňlandyrylyp, şol ýerde meşhur artistler, sungat ussatlary we çagalar döredijilik toparlary çykyş ederler.

Maşgala bolup garşylanylýan Täze ýyl baýramy mynasybetli guralýan dabaralar şatlyk-şowhuna, ulular üçin bolşy ýaly, körpe nesiller üçin hem ýatda galyjy pursatlara beslenmelidir, munuň özi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne we mukaddes Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygy dabaralandyrylan “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň ruhuna laýyk gelmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi hem-de ýurdumyzyň bazarlarynyň we dükanlarynyň dürli harytlardyr azyk önümleri bilen üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy, iň esasysy bolsa, nyrhlaryň ýokarlanmagyna ýol bermezligi tabşyrdy.

Şeýle hem halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmegiň möhüm şerti hökmünde milli hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça anyk çäreleri görmegiň zerurdygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Türkmenistanyň daşary we içeri syýasatynyň Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine berk eýermek esasynda alnyp barylýandygyny görkezendigini belledi.

Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli bellenen esasy çäreleriň köpüsi ýokary derejede guramaçylykly geçirildi. Şu ýyl 30 sany iri desgany ulanmaga bermek meýilleşdirilen bolsa, hakykatda, olaryň sany 73-e ýetdi.

Ykdysadyýetde, öňküsi ýaly, ýokary, ýagny 6,2 göterim ösüş depgini saklandy. Hasabat döwründe halk hojalygynyň ähli pudaklarynda diýen ýaly bellenen tabşyrygyň çäklerinde önümçiligiň ösüşi üpjün edildi. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri artdyryldy.

Ýurdumyzda häzirki döwürde hem iri senagat we ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalaryň köp sanlysynyň gurluşygy dowam edýär. Şolaryň hatarynda täze şäherçelerdir ýaşaýyş jaýlary, dynç alyş we saglyk merkezleri, mekdeplerdir çagalar baglary hem-de beýleki desgalar bar.

Şeýle hem kabul edilen maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine gözegçilik güýçlendirilmelidir. Işe girizilmegi bellenen ähli desgalaryň gurluşygy ýylyň ahyryna çenli tamamlanmalydyr. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy geljek ýylda ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamaga hem aýratyn üns berilmelidigini nygtady.

Beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek hem-de öz önümlerimiziň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak baradaky maksatnamalara goşmaça itergi berilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz dürli pudaklarda bar bolan uly mümkinçilikleriň netijeli peýdalanylmalydygyny aýdyp, ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi, öndürilýän harytlaryň sanawyny we eksport edilýän ugurlaryny giňeltmegiň dowam etdirilmelidigini, gyzyl pulda gelip gowuşýan serişdeler boýunça bellenen tabşyrygyň ýerine ýetirilmelidigini belledi.

Biz dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän her hili üýtgeşmelere garamazdan, öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmelidiris. Şu ýyl gazanylan gowy netijeleri ýylyň ahyryna çenli saklap, geljek ýylda ony has-da artdyrmalydyrys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şu aýda biz ýene-de bir senäni — Halkara Bitaraplyk gününi belläris. Türkmenistanyň başlangyjy bilen bu baýram indi bütin dünýäde bellenip geçilýär. Şoňa görä-de, bu baýramy hem ýokary derejede geçirmek üçin hemmämiz gowy taýýarlyk görmelidiris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Ýubileý ýylynda eziz Diýarymyz ähli ugurlarda belent sepgitlere ýetdi. Işde gowy netijeler gazanyp, Garaşsyz Watanymyzyň üstünliklerine mynasyp goşant goşan ýolbaşçylaryň ençemesi döwlet sylaglary bilen sylaglanyldy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz yhlasly zähmeti bilen tapawutlanyp, berkarar döwletimiziň gazanýan ajaýyp netijelerine uly goşant goşan ýolbaşçylaryň ýene-de birtoparyny döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakyndaky Permana gol çekdi.

Geçen hepde paýtagtymyzdaky köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” myhmanhanasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň jemlerine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda geçirilen maslahata YHG-nyň Baş sekretary, gurama agza döwletleriň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň we başga-da birnäçe ýurtlaryň ilçihanalarynyň, abraýly halkara guramalaryň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary hem-de milli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Çäräniň başlamagynyň öň ýanynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň “Taryh, medeniýet, edebiýat we şekillendiriş sungaty” ugry boýunça ýörite sylagyna mynasyp bolan Türkmenistanyň wekilini sylaglamak dabarasy boldy.

Metbugat maslahatynda Aşgabat forumynyň möhüm ähmiýete eýe bolandygy nygtaldy. Onuň ähmiýeti YHG ýurtlarynyň bähbitlerinden has daşary çykýar hem-de kabul edilen çözgütleriň gerimi we derejesi babatynda yklymda tutuş geoykdysady ýagdaýa oňyn täsirini ýetirmäge ukyplydyr.

YHG-nyň sammitinde ekologik taýdan arassa energetika tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga gönükdirilen bilelikdäki işler ylalaşyldy, COVID-19-a garşy göreşde hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, bu guramanyň giňişliginde ulag we aragatnaşyk düzümlerini ösdürmek, sebitiň baý energetika serişdelerini has netijeli peýdalanmak, YHG-nyň Erkin söwda zolagyny döretmek boýunça gepleşikleri çaltlandyrmak babatda çözgütler kabul edildi.

Çärä gatnaşyjylaryň çykyşlarynda sammitde kabul edilen çözgütleriň hem-de onuň jemleýji resminamasynyň wajypdygyna aýratyn üns berildi. Bu çözgütler we resminama sebit hem-de dünýä derejesinde parahatçylygy, durnukly ösüşi we howpsuzlygy üpjün etmekde döwletara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine ýardam bermäge gönükdirilendir.

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň “Birleşen Milletler Guramasynyň we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk” atly Kararnamanyň kabul edilmeginiň taryhy ähmiýeti aýratyn bellenildi.

YHG-a agza döwletleriň Baştutanlarynyň sammitiniň türkmen paýtagtynda geçirilmegi Türkmenistanyň dünýä giňişliginde abraýynyň barha artýandygynyň hem-de türkmen Lideriniň oňyn başlangyçlarynyň ählumumy ykrarnama eýe bolýandygynyň nobatdaky güwäsidir.

Ýurdumyzyň ýaş nesli barada hemmetaraplaýyn alada, olaryň bagtly durmuşda ýaşamagy we sazlaşykly ösmegi, beden hem-de ruhy taýdan sagdyn nesliň kemala gelmegi üçin zerur şertleri döretmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda yzygiderli alnyp barylýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Şunda durmuş goldawyna mätäç çagalara aýratyn üns berilýär. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen hem-de degişli Kararyna laýyklykda, şu ýylyň martynda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi. Gurbanguly Berdimuhamedowyň ady dakylan şol gazna degişli ugurda netijeli işleri alyp barýar. Ýurdumyzyň welaýatlarynyň etraplaryndaky we şäherlerindäki hassahanalaryň çagalar bölümleri üçin döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen täze “Tiz kömek” awtoulaglarynyň berilmegi munuň aýdyň mysalydyr.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryndan ugur almak bilen, paýtagtymyzdaky Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde, Mary hem-de Lebap welaýatlarynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezlerinde howandarlyga mätäç çagalara operasiýa bejergileri geçirildi. Häzir olaryň ýagdaýy kanagatlanarly bolup, lukmanlar degişli gözegçiligi amala aşyrýarlar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz çagalar öýlerinde, ýöriteleşdirilen mekdeplerde we mekdep-internatlarynda terbiýelenilýän çagalaryň operasiýa bejergisi, olar üçin lukmançylyk maksatly degişli serişdeler bilen bagly tölegleri Haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna tölemek barada Çözgüde gol çekdi.

2-nji dekabrda Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň bäşinji mejlisi geçirildi. Taraplar gepleşikleriň çäklerinde söwda-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, özara haryt dolanyşygynyň mukdarynyň artdyrylmagyna ýardam bermäge gönükdirilen anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar hem-de öňde durýan wezipeleri kesgitlediler. Şunda eksport-import amallaryny artdyrmak we iberilýän harytlaryň, hödürlenilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek, maýa goýumlar babatda gatnaşyklary ösdürmek boýunça iki döwletiň ykdysadyýet edaralarynyň arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmak bilen bagly goşmaça çäreleri görmegiň zerurdygy bellenildi.

Senagat, ulag ulgamlarynda, oba hojalygynda, ýangyç-energetika toplumynda we beýleki pudaklarda hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga özara gyzyklanmalar beýan edildi. Hususan-da, ýurtlarymyzy Hazar deňzine çykalga bilen baglanyşdyrmaga gönükdirilen ulag geçelgesi boýunça bilelikdäki işleri alyp barmak barada teklipler aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy gyrgyz hyzmatdaşlara Gündogar — Günbatar — Gündogar ugry boýunça ýükleri daşamakda Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň kuwwatlyklaryny ulanmagyň mümkinçiligine garamagy teklip etdi.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň sanly ulgam arkaly altynjy çagyrylyşynyň on altynjy maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna, döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenilip taýýarlanylan birnäçe kanunlara we kadalaşdyryjy hukuk namalaryna garaldy hem-de “Durmuş hyzmatlary hakynda”, “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek hakynda”, “Aw awlamak we aw baýlyklaryny goramak hakynda” Kanunlar kabul edildi.

Mahlasy, geçen hepdäniň wakalarynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, ylmy taýdan esaslandyrylan, halk hojalyk toplumyny okgunly ösdürmegiň strategik maksatnamalaryny durmuşa geçirmek boýunça ýurdumyz tarapyndan yzygiderli amala aşyrylýan çäreler öz beýanyny tapdy. Bu çäreler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze belent sepgitlerine ýetmäge kuwwatly itergi berýär.

Soňky habarlar
17.01
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
17.01
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy
16.01
Türkmenistanyň döredijilik we parahatçylyk söýüjilik kuwwatynyň artmagy Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň esasydyr
15.01
Türkmenistana Owganystanyň wekiliýeti sapar bilen geldi
14.01
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
14.01
Ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde gulluk iş saparynda bolar