Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV Sammiti öz işine başlady
Syýasat habarlary
Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV Sammiti öz işine başlady
Çap edildi 28.11.2021
988

Şu gün paýtagtymyzda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdaky Sammiti öz işine başlady.

Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri YHG-niň agzasydyr. Ýokary derejedäki bu duşuşyk paýtagtymyzda Türkmenistanyň 2021-nji ýylda YHG-da başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýär. Bu forum hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döwletara, sebit hem-de halkara düzümleriniň derejesinde netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürýän ýurdumyzyň halkara abraýynyň barha artýandygynyň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr.

Türkmenistan halkara gatnaşyklarynda abraýly gurama bolan YHG-niň düzüminde bu guramanyň agza döwletleriniň arasynda dürli pudaklarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek, YHG-niň dünýä derejesinde ornuny has-da pugtalandyrmak ugrunda çykyş edýär.

Bu gezekki Sammitiň milli senenamamyzyň şanly wakasy — döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy bilen gabat gelýändigini bellemek gerek.

Türkmenistanyň Merkezi banky Sammitiň geçirilmegi mynasybetli gymmaty 100 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary çykardy.

Soňky habarlar
28.05
Çeper elli halyçylarymyza, ýurdumyzyň ähli halkyna, Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXII mejlisine hem-de Türkmenistanyň Söwda toplumynyň sergisine gatnaşyjylara
28.05
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
27.05
Hormatly Prezidentimiz Daşoguzda täze hassahanalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy
26.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
26.05
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permany
26.05
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary