Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
Türkmenistan — Azerbaýjan: deňiz ulag aragatnaşygy giňeldilýär
Ykdysadyýet
Türkmenistan — Azerbaýjan: deňiz ulag aragatnaşygy giňeldilýär
Çap edildi 13.05.2021
1346

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna täze «Azerbaýjan» paromy geldi. Ol özüniň ilkinji ýüzüşini Türkmenistana iş gatnawy bilen başlady.

Bu döwrebap parom 2020-nji ýylda Bakuwyň gämi gurluşyk zawodynda “Azerbaýjanyň Hazar deňiz gämiçilik” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň buýurmasy boýunça guruldy. Ol ýolagçy gatnatmak hem-de demir ýol we awtoulaglary daşamak üçin niýetlenendir.

Hazaryň ýakasynda ýerleşýän iki goňşy ýurduň — Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasyndaky dostlugyň hem-de giňelýän hyzmatdaşlygyň özboluşly köprüsine öwrülen täze paromy garşylamak dabarasyna hormatly ýaşulular, ýaşlar gatnaşdylar.

Uzynlygy 154 metr bolan, 5,54 müň tonna ýük daşamaga ukyply parom ýurdumyza döwrebap tehnikalary getirdi.

Dabara gatnaşyjylaryň belleýişleri ýaly, bu waka iki ýurduň söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdürilýändiginiň ýene bir subutnamasydyr. Hoşniýetli goňşuçylyk, ynanyşmak hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine daýanýan uzak möhletleýin esasdaky netijeli türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygy onuň depginli ösüşiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwrebap ulag düzümlerini döretmäge gönükdirilen başlangyçlarynyň wajypdygy aýratyn nygtaldy.

Milli Liderimiziň Hazaryň türkmen kenarynyň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm ugry bolan ulag aragatnaşygynyň giň ulgamyny döretmek boýunça öňde goýýan meýilnamalary ýurdumyzy yklymüsti geçelgesiniň möhüm bölegine öwürmäge gönükdirilendir. Bu çäreler diňe bir ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge däl, eýsem, tutuş sebitde parahatçylygy, durnuklylygy hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmaga ýardam eder.

Halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek hem-de söwda ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça işleriň çäklerinde beýleki Hazarýaka ýurtlar bilen bir hatarda, Türkmenistan hem milli gämi flotiliýasynyň kuwwatyny artdyrmaga uly üns berýär. Soňky ýyllarda türkmen tarapynyň buýurmasy esasynda döwrebap tankerler hem-de söwda flotunyň beýleki gämileri guruldy we ulanmaga berildi. Şolaryň ýokary derejedäki ulanyş häsiýetnamalary hem-de innowasiýa — enjamlaýyn ölçegleri deňiz gatnawlarynyň iň ýokary talaplaryna laýyk gelýär.

Şunuň bilen baglylykda, Ýewropanyň hem-de Aziýanyň arasynda ägirt uly halkara ulag-üstaşyr merkezine öwrülen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň ähmiýeti ep-esli artdy.

Ýurdumyzyň esasy “Deňiz derwezesiniň” düýpli döwrebaplaşdyrylmagy hem-de täzeden enjamlaşdyrylmagy netijesinde, deňiz ulaglarynda her ýylky ýük daşalyşynyň mukdary barha artýar, şonuň ýaly-da, bu ýere gelýän daşary ýurt gämileriniň sany bolsa köpelýär. Özüniň iş terjimehalyny türkmen portuna ýük getirmekden başlan “Azerbaýjan” paromynyň gelmegi munuň nobatdaky subutnamasy boldy.

Soňky habarlar
18.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
18.06
Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň mejlisi
18.06
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
18.06
Resmi habarlar
17.06
Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
16.06
Türkmenistanyň Prezidenti Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşdy