Baş sahypa
\
Prezidentiň poçtasy
\
Türkmenistanyň Prezidentine Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň Prezidentinden
Prezidentiň poçtasy
Türkmenistanyň Prezidentine Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň Prezidentinden
Çap edildi 20.03.2017
14831

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine täzeden saýlanmagyňyz mynasybetli Siziň Alyhezretiňize mähirli gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. Siziň ýolbaşçylygyňyzda Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň biziň halklarymyzyň bähbidine, şeýle hem parahatçylygyň, durnuklylygyň we halkara hyzmatdaşlygynyň bähbidine has-da berkejekdigine ynanýaryn. Size abadançylyk we asylly başlangyçlaryňyzda uly üstünlikleri arzuw edýärin. Siziň Alyhezretiňiz, Size çuňňur hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň. Bunnýang Woraçit, Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň Prezidenti

Soňky habarlar
19.04
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
18.04
Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedow hakynda ýatlama ýüreklerimizde hemişelik saklanar
18.04
Online hyzmatlaryny bermek işi ýola goýuldy
17.04
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň orny
17.04
Türkmenistanda ählihalk ýowary geçirildi
17.04
Resmi habar