Esasy
\
Prezidentiň poçtasy
\
Türkmenistanyň Prezidentine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentinden
Prezidentiň poçtasy
Türkmenistanyň Prezidentine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentinden
Çap edildi 20.03.2017
6524

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Öz adymdan we Azerbaýjanyň halkynyň adyndan Sizi hem-de Türkmenistanyň ähli halkyny beýik ahlak gymmatlyklarymyzyň ajaýyp nyşany bolan Nowruz baýramy mynasybetli gutlaýaryn. Tebigatyň oýanmagynyň hem-de janlanmagynyň buşlukçysy bolup gelýän bu bahar baýramy ýürekdeşligi, dostlugy, adamlaryň arasyndaky raýdaşlygy berkidýär, olarda iň asylly häsiýetleri döredýär. Nowruzyň gadymy däplerini häzire çenli saklap gelýän halklarymyzyň erk-islegine görä, Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlugy we hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin bilelikdäki tagallalarymyzy mundan beýläk-de yzygiderli dowam etjekdigimize ynanýaryn. Bu ajaýyp baýramçylykda Size özümiň berk jan saglyk we bagtyýarlyk, dostlukly türkmen halkyna bolsa parahatçylyk hem-de rowaçlyk baradaky iň oňat arzuwlarymy iberýärin. Hormatlamak bilen, Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti

Soňky habarlar
24.02
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
23.02
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
23.02
Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.A.Gylyjow hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdyýew A.A. hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi