Esasy
\
Prezidentiň poçtasy
\
Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden
Prezidentiň poçtasy
Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden
Çap edildi 20.03.2017
6617

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Sizi we Türkmenistanyň tutuş halkyny tebigatyň janlanmagynyň hem-de ýazky gije-gündiziň deňleşmeginiň gadymy baýramy—nurana Nowruzyň ýetip gelmegi mynasybetli uly kanagatlanma bilen gutlaýaryn. Gündogarda hormat goýulýan baýramlaryň biri bolan Nowruz ynsanperwer we döredijilik däpleri – rehimlilik we asudalyk, şatlyk hem-de guwanç, päkýüreklilik we özara hormat goýmak ýaly däpleri bilen dünýäde çäksiz şöhrata eýe boldy hem-de halkara jemgyýetçiligi tarapyndan umumadamzat ösüşiniň täsin gymmatlygy hökmünde ykrar edildi. Biziň ýurtlarymyzyň onuň belent mizemez maksatlaryna daýanyp, dostlukly we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrjakdygyna hem-de ösdürjekdigine umyt edýärin. Nowruzyň ajaýp günleri Size, hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç hem-de dostlukly türkmen halkyna bagtyýarlyk, abadançylyk, parahatçylyk, durnuklylyk we rowaçlyk arzuw etmäge maňa mümkinçilik berýär. Hormatlamak bilen, Emomali Rahmon, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti

Soňky habarlar
24.02
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
23.02
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
23.02
Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.A.Gylyjow hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdyýew A.A. hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi