Esasy
\
Prezidentiň poçtasy
\
Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystan Respublikasynyň Prezidentinden
Prezidentiň poçtasy
Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystan Respublikasynyň Prezidentinden
Çap edildi 20.03.2017
6328

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Biziň halklarymyz üçin umumy baýram bolan Nowruz mynasybetli hut öz adymdan we Gazagystanyň tutuş halkynyň adyndan ýollaýan tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň. Goý, bütin adamzada şatlyk we abadançylyk bagyş edýän Nowruz baýramy dini ynanjyna we diline garamazdan hemmeleri agzybirlige we abadançylyga çagyrsyn, jebis we dostlukly halklarymyza köp bagtyýarlyk we şatlyk getirsin. Gazagystanyň we Türkmenistanyň arasynda özara düşünişmek, dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk ruhunda ýola goýlan gatnaşyklaryň ýurtlarymyzyň halklarynyň rowaçlygynyň bähbidine pugtalanjakdygyna hem-de netijeli ösdüriljekdigine ynanýaryn. Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size jogapkärli işiňizde uly üstünlikler, dostlukly türkmen halkyna bolsa parahatçylyk we rowaçlyk arzuw edýärin. Tüýs ýürekden çykýan arzuwlar bilen, Nursultan Nazarbaýew, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti

Soňky habarlar
24.02
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
23.02
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
23.02
Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.A.Gylyjow hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdyýew A.A. hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi