Esasy
\
Prezidentiň poçtasy
\
Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden
Prezidentiň poçtasy
Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden
Çap edildi 20.03.2017
6454

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Prezident, gadyrly doganym, Türk halkynyň adyndan we hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňizi hem-de dost we dogan türkmen halkyny däbe öwrülen, gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan Nowruz baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Häzir umumadamzat gymmatlygyna eýe bolan bu baýramçylyk dünýäniň ähli künjeklerinde dabaraly bellenip, Nowruzyň alyp gelýän söýgi we doganlyk duýgularyny dünýä ýaýmak boýunça umumy tagallalara ýardam edýär. Nowruz baýramynyň gelip ýetmegi asudalygyň we durnuklylygyň alamaty hökmünde “täze günüň” diňe biziň ýurtlarymyzda we sebitde däl-de, eýsem, tutuş dünýäde dogmagynyň nyşanyna öwrüljekdigine umyt edýärin. Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, bagtyýarlyk we üstünlik, dost we dogan türkmen halkyna bolsa parahatçylyk we rowaçlyk arzuw edýärin. Rejep Taýip Ärdogan, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti

Soňky habarlar
24.02
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
23.02
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
23.02
Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.A.Gylyjow hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdyýew A.A. hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi