Baş sahypa
\
Prezidentiň poçtasy
\
Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden
Prezidentiň poçtasy
Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden
Çap edildi 20.03.2017
14743

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Prezident, gadyrly doganym, Türk halkynyň adyndan we hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňizi hem-de dost we dogan türkmen halkyny däbe öwrülen, gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan Nowruz baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Häzir umumadamzat gymmatlygyna eýe bolan bu baýramçylyk dünýäniň ähli künjeklerinde dabaraly bellenip, Nowruzyň alyp gelýän söýgi we doganlyk duýgularyny dünýä ýaýmak boýunça umumy tagallalara ýardam edýär. Nowruz baýramynyň gelip ýetmegi asudalygyň we durnuklylygyň alamaty hökmünde “täze günüň” diňe biziň ýurtlarymyzda we sebitde däl-de, eýsem, tutuş dünýäde dogmagynyň nyşanyna öwrüljekdigine umyt edýärin. Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, bagtyýarlyk we üstünlik, dost we dogan türkmen halkyna bolsa parahatçylyk we rowaçlyk arzuw edýärin. Rejep Taýip Ärdogan, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti

Soňky habarlar
19.04
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
18.04
Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedow hakynda ýatlama ýüreklerimizde hemişelik saklanar
18.04
Online hyzmatlaryny bermek işi ýola goýuldy
17.04
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň orny
17.04
Türkmenistanda ählihalk ýowary geçirildi
17.04
Resmi habar