Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly bäsleşigiň ýeňijilerini yglan etmek hakynda
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly bäsleşigiň ýeňijilerini yglan etmek hakynda
Çap edildi 26.06.2024
677

Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk şanly baýramyny has-da dabaralandyrmak, nusgawy şahyryň baý edebi mirasyny giňden wagyz etmek, öwrenmek we dünýä ýaýmak boýunça alnyp barylýan işleri wasp etmekde, Magtymguly Pyragynyň watansöýüjiligi, agzybirligi, ynsanperwerligi, dost-doganlygy ündeýän pähim-paýhasly goşgularyndan ylhamlanyp, kämil edebiýat we sungat eserlerini döretmekde görkezen aýratyn hyzmatlaryny nazara alyp, şeýle hem medeni-köpçülikleýin çärelerde, baýramçylyk dabaralarynda üstünlikli çykyş edendikleri, türkmen medeniýetini, sungatyny, edebiýatyny ösdürmäge goşant goşandyklary üçin, döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlary sylaglamak maksady bilen, karar edýärin:

Ýurdumyzyň şu raýatlaryny «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly bäsleşigiň ýeňijileri diýip yglan etmeli we her bir ýeňijini Türkmenistanyň Prezidentiniň altyn zynjyry we pul baýragy bilen sylaglamaly:

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Halkara habarlar merkeziniň baş redaktory Tahyr Begençowiç Hojaýewi;

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleradioýaýlymynyň «Watan» radioýaýlymynyň ylham bölüminiň gepleşikleri gurnaýjy we taýýarlaýjysy Dürli Sazakowna Küräýewany;

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen owazy» teleradioýaýlymynyň çagalar we ýetginjekler bölüminiň müdiri Ýakupguly Ylýasgulyýewiç Sähetmyradowy;

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Sport» teleýaýlymynyň habarlar bölüminiň jogapkär kätibi Annadurdy Serdarowiç Täşliýewi;

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň filmiň edebi esasyny düzýän bölüminiň esasy hünärmeni Rahymberdi Annagulyýewiç Annagulyýewi;

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkeziniň çapdan öňinçä işleri ýerine ýetirýän sehiniň operatory Gurbanaly Öwezmerdanowiç Saparowy;

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň 47837 harby bölüminiň çagyryş boýunça harby gullukçysy Toýly Muhammetdurdyýewi;

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgärler bölüminiň uly gözegçisi Şirin Bäşimowna Hojalekowany;

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynyň 1-nji derejeli drama artisti Artyk Çaryýarowiç Artykowy;

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Nury Kadyrmyradowiç Sakçyýewi;

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň himiýa tehnologiýasy we ekologiýa fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Dawud Döwranowiç Döwranowy;

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rus dili we edebiýaty fakultetiniň mugallymy Maksat Kurbandurdyýewiç Bugraýewi;

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Gurbansähet Rustemowiç Gurbansähedowy;

Türkmen döwlet maliýe institutynyň daşary ýurt dilleri kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi Aýnabat Nurgylyjowna Myradowany;

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Güljahan Annadurdyýewna Eýeberdiýewany;

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Nursoltan Nazmuhammedowna Derýaýewany;

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Balkan Kakageldiýewiç Babaýewi;

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň medeni miras fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Tawus Maksadowna Şamyradowany;

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň binagärlik we dizaýn fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Aýhan Azat ogly Kulyýewi;

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň binagärlik we dizaýn fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Guwanç Bäşimowiç Muhtarowy;

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň şekillendiriş sungaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Durdymuhammet Amangeldiýewiç Pirowowy;

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň şekillendiriş sungaty fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Annasoltan Hoja gyzy Hojaýewany;

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň şekillendiriş sungaty fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Pawel Anatolýewiç Anahowskini;

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň amaly-haşam sungaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Jelaletdin Döwletmyradowiç Bekgiýewi;

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň halk sazy fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Jumageldi Baýmuhammet ogly Alyýewi;

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kompozisiýa, saz öwreniş we fortepiano fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Nurmuhammet Azadowiç Jomartowy;

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Garaýap geňeşliginiň Garaýap oba medeniýet öýüniň akkompaniatory Şamyrat Kakamyradowiç Artykowy;

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Didar Tirkeşewiç Kowusowy.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 25-nji iýuny.

Soňky habarlar
20.07
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Karary
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
19.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
19.07
Integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy
18.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
18.07
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
18.07
Türkmenistanyň taryhy-medeni gymmatlyklary — adamzadyň mirasy
17.07
Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi
top-arrow