Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Medeniýet hepdeligi — 2024: dördünji gün
Medeniýet
Medeniýet hepdeligi — 2024: dördünji gün
Çap edildi 25.06.2024
326

Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasyna laýyklykda, şu gün ýurdumyzda taryhy-binagärlik ýadygärliklerini aýawly saklamak we öwrenmek babatda giň gerimli işleriň ähmiýetini açyp görkezýän hem-de milli medeniýetimizde, şol sanda sirk sungatynda gazanylan üstünlikler bilen tanyşdyrýan çäreler geçirildi.

Medeni forumyň muzeý işiniň hünärmenlerinden, döredijilik işgärlerinden we sungat ussatlaryndan ybarat topary irden Paryzdepe taryhy ýadygärligine bardylar. Bu ýerde “Taryhy-medeni ýadygärliklerde 2023-nji ýylda alnyp barlan gazuw-barlag işleriniň netijelerini ylmy dolanyşyga girizmegiň ähmiýeti” atly meýdan şertlerindäki ylmy-usulyýet okuw maslahaty geçirildi.

Türkmenistan has irki döwürlerde gurluşygyň ýokary derejä ýetendigine, halk amaly-haşam sungatynyň, binagärliginiň rowaçlanmagyna getiren senetçiligiň ösendigine şaýatlyk edýän taryhy-medeni ýadygärliklere baý ýurtdur. Bu ýadygärlikler häzirki wagtda döwlet tarapyndan goralyp saklanýar. Halkymyzyň özboluşly medeni mirasy nesilden-nesle geçirilip gelinýän ägirt uly ruhy hazynadyr. Türkmeniň ruhy däpleri umumadamzat gymmatlyklarynyň hatarynda bolmak bilen, dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegidir. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň taryhy we medeni ýadygärlikleri, türkmen halkynyň ruhy mirasyny gorap saklamak boýunça döwletimiziň we jemgyýetimiziň möhüm wezipeleriniň hatarynda kesgitlän işleri häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýär.

Şu gezekki çärä gatnaşyjylar adamzadyň umumy medeni mirasynyň möhüm bölegi bolan taryhy desgalary dikeltmek, öwrenmek we wagyz etmek boýunça hünärmenler tarapyndan geçirilýän ylmy-gözleg işleri bilen tanyşdyryldy.

Mundan başga-da, ýurdumyzyň milli taryhy-medeni mirasynyň desgalarynyň döwlet sanawynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu sanaw Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligi tarapyndan neşire taýýarlanylypdyr.

Medeniýet hepdeliginiň çäreleriniň çäklerinde Aşgabatda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň “Dokmaçylar” medeni merkeziniň açylyş dabarasy geçirildi. Binagärligiň gadymy milli däpleriniň we dünýäniň şähergurluşyk ýörelgeleriniň sazlaşygy esasynda gurlan täze döwrebap binanyň ulanmaga berilmegi Türkmenistanda milli medeniýetiň we sungatyň okgunly ösdürilýändiginiň aýdyň nyşanydyr.

Günüň ikinji ýarymynda “Märkaw” myhmanhanasynda žurnalistler üçin “Magtymguly — umumadamzat şahyry” atly metbugat brifingi geçirildi. Onda türkmen şahyrynyň bimöçber döredijilik mirasyny mundan beýläk-de öwrenmek nukdaýnazaryndan häzirki wagtda amala aşyrylýan işleriň ähmiýetine üns çekildi. Bellenilişi ýaly, halkymyzyň ruhy mirasyny, taryhyny wagyz etmekde häzirki zaman usullarynyň peýdalanylmagy maddy däl milli gymmatlyklary gorap saklamakda esasy ugur bolup durýar. Žurnalistikanyň we sanly tehnologiýalaryň usullarynydyr tärlerini işe ornaşdyrmak arkaly döredijilik işgärleri halkymyzyň gaýtalanmajak däplerini, dil üsti bilen halk döredijiligini hem-de tans sungatyny wagyz etmekde has oňyn netijeleri gazanyp bilerler.

Häzirki döwürde Magtymguly Pyragynyň goşgularynda beýan edilýän ynsanperwer taglymlaryň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ylmymyzyň, medeniýetimiziň we sungatymyzyň galkynmagy netijesinde aýratyn joşgun bilen ýaňlanýandygy nygtaldy.

Türkmenistanda sirk sungaty ýurdumyzyň medeniýet ulgamynda depginli ösýän ugurlaryň birine öwrüldi. Bu sungat diňe bir çagalary däl, eýsem, uly ýaşdakylary hem özüne çekýär. Sirk çykyşlaryna tomaşa etmek maşgala bolup dynç almagyň iň oňaýly görnüşleriniň biridir. Sebäbi onuň çykyşlary ähli nesliň wekillerinde birmeňzeş duýgulary oýarmak bilen, köpçüligi özüne çekýär. Arkadag şäheriniň Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirki tarapyndan taýýarlanylan “Görogly” atly sahnalaşdyrylan sirk tomaşasynyň ilkinji görkezilişi günüň agşamky maksatnamasynyň ajaýyp wakalarynyň biri boldy.

Türkmen halkynyň müňýyllyklara uzaýan taryhynyň ýelden ýüwrük ahalteke atlary bilen aýrylmaz baglanyşyklydygy bellärliklidir. Halkymyz güýç-gaýratyny, zehinini we ruhuny siňdirip, tebigat bilen baglanyşykda gaýtalanmajak eseri döredipdir. Häzirki wagtda ady rowaýata öwrülen behişdi bedewler ählihalk dabaralarymyzyň bezegidir.

Şeýlelikde, Medeniýet hepdeliginiň nobatdaky güni milli medeniýetimiziň köpugurlylygyny ýene bir gezek görkezdi. Munuň özi türkmen halkynyň köp asyrlaryň dowamynda döreden baý mirasyny gorap saklamak, hemmetaraplaýyn öwrenmek hem-de geljek nesillere ýetirmek üçin ony baýlaşdyrmak, ägirt uly mümkinçiliklerini açyp görkezmek boýunça geljekki işleriň ugruny kesgitledi.

Soňky habarlar
20.07
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Karary
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
19.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
19.07
Integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy
18.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
18.07
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
18.07
Türkmenistanyň taryhy-medeni gymmatlyklary — adamzadyň mirasy
17.07
Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi
top-arrow