Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Resmi
Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Çap edildi 21.04.2024
1350

Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen sportuny ösdürmekde we onuň halkara abraýyny belende götermekde bitiren uly hyzmatlaryny hem-de sportuň hokkeý görnüşi boýunça okuw-türgenleşik we tälimçilik işlerinde aýratyn tapawutlanyp, 2024-nji ýylyň 15 — 20-nji apreli aralygynda Aşgabat şäherindäki Gyşky oýunlar sport toplumynda geçirilen hokkeý boýunça halkara ýaryşda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orny eýeländiklerini hem-de gazanan ýokary netijelerini nazara alyp, karar edýärin:

Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmaly:

«Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» diýen hormatly ady

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň tälimçisi Meýlis Bäşimowiç Kuliýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň kömekçi tälimçisi Ilýas Taganberdiýewiç Weliýewe.

«Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ady

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň Berkararlyk etrabynyň polisiýa bölüminiň ýerli wekiller bölümçesiniň ýerli wekili, şol ministrligiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Muhammetýar Döwletýarowiç Nuryýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky Polisiýanyň howa merkezi gullugynyň dikuçar serkerdesi, şol ministrligiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Keremli Jelilowiç Çaryýewe;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň gyşky we suw görnüşleri kafedrasynyň öwreniji mugallymy, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Rahman Kamiljanowiç Myradowa;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 5-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Arslan Geldimyradowiç Geldimyradowa;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Musa Orazmyradowiç Annasaparowa;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Begenç Döwletmyradowiç Döwletmyradowa;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Öwezguly Täçmyradowiç Esenowa;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Gurbanmyrat Geldimyradowiç Taňňyýewe;

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Erkin Maksadowiç Kakabaýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Amangeldi Rejepgulyýewiç Aganiýazowa;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Perhat Sähetmyradowiç Atekaýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Pawel Andreýewiç Barkowskä;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Nowruz Eldarowiç Baýhanowa;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Döwrangeldi Timurowiç Baýjaýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Baýmyrat Dörtgulyýewiç Baýmyradowa;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Döwlet Maksatmyradowiç Hydyrowa;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Serdar Çaryýewiç Kakajanowa;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Arslan Myratgulyýewiç Nuryýewe;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Aleksandr Aleksandrowiç Wahowskä;

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyşky sport merkeziniň «Galkan» hokkeý klubunyň türgeni Ahmet Gurbanowiç Gurbanowa.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 21-nji apreli.

Soňky habarlar
22.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Bagtyýarlyk” agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
22.05
Metbugat habary
22.05
Sagdyn we bagtyýar çagalar — Watanymyzyň beýik geljeginiň kepili
21.05
Watanymyzyň mukaddes tugunyň astynda ösüşiň täze sepgitlerine tarap
21.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýran Yslam Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasyna bardy
top-arrow